Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stadens struktur : varför och hur?

City structure - control over land (in Book & Eskilsson: City structure. Why and how?)
Författare:
Publiceringsår: 2001
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Department of Social and Economic Geography, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Varför ser staden ut som den gör? Vilka krafter ligger bakom bebyggelsens och transportsystemets utformning? Vad eller vilka aktörer har inflytande över hur staden utformas? Hur kan internationella olikheter i städers utformning förklaras? De krafter som formar staden är många och komplexa. Stadens struktur har under historiens gång påverkats av bland annat nya teknologier, sociala strukturer och planeringsidéer. I föreliggande bok, Stadens struktur. Varför och hur?, presenteras två doktorsavhandlingar som analyserar stadens struktur ur två perspektiv. Avhandlingarna består av såväl gemensamma som individuella delar och utgår från samma övergripande syften: att undersöka och analysera krafter som formar stadsstrukturen, att analysera hur dessa krafter tar sig uttryck i olika städer runt om i världen samt belysa internationella likheter och skillnader. Avhandlingarna, som utformats som sammanläggningsavhandlingar, baseras på artiklar, kompletterande litteratur och ett brett empiriskt material vilket omfattar såväl svenska som utländska städer.Lena Eskilssons avhandling har titeln Stadens struktur - makten över marken. Eskilssons perspektiv utgår från att det urbana landskapet inte uppkommer av sig själv och att de urbana förändringar vi upplever inte är självgenererade. Det urbana landskapet produceras. Syftet med avhandlingen är att analysera hur utvecklingskontrollen formar städers uppbyggnad, vad avser utformningen av bebyggelse- och transportstrukturen. Begreppet utvecklingskontroll kan mycket kortfattat definieras som konstrollstruktur och med detta avses inflytande eller makt över den fysiska stadsutvecklingen. Makten utövas av olika aktörer, vilka Eskilsson delar in i kategorierna privata respektive offentliga aktörer. Aktörernas inflytande begränsas bl a av olika restriktioner. I avhandlingen analyseras samband mellan kontrollstrukturen i städer - d v s samspelet mellan offentliga och privata aktörer, restriktioner samt handlingsutrymme - och rumsligt utfall i stadslandskapet.
Why do cities appear the way they do? What are the underlying forces that contribute to its built environment and transport system? What/whom are the factors/actors that influence the ways in which the city is shaped? How can the international differences in the shape of cities be explained? The driving forces that shape the city are numerous and complex. City structure, has through the ages, been influenced by new technologies, social agencies and planning ideals.This book, Stadens struktur. Varför och hur? (City structure. Why and how?) introduces two doctoral dissertations, where city structure is analysed from two perspectives. The dissertations consists of both shared and individual material or parts and has a common general goal: to investigate and analyse the driving forces that shape city structure and to analyse how these driving forces manifest themselves in different cities around the world by highlighting international similarities and differences. The dissertations are presented as a series of scientific articles, supplementary literature and extensive empirical material from both Swedish and foreign cities.Lena Eskilsson's dissertation is entitled Stadens struktur - makten över marken (City structure - control over land). Eskilsson's perspective infers that the urban landscape does not arise by itself and that the urban changes we experience are not self-generating. The urban landscape or cityscape is constructed. The intention of this dissertation is to analyse to what degree development control shapes cities' built environments and transport systems. The concept, development control, is briefly defined as the control structure that would include having influence or control over the physical development of the city. Power/control is exercised by different actors. Eskilsson divides them into two categories, viz. private and public sector actors. These actors influence are however curtailed by different restrictions. The dissertation examines the connection between control structures in cities, i.e. the interaction between the public and private sector actors, their restrictions, the scope of actions and the spatial outcome of the cityscape.

Disputation

2001-09-14
10:15
Sölvegatan 13, Lund
 • Thomas Lundén

Nyckelord

 • Human Geography
 • city structure
 • transport
 • development control
 • power structure
 • actors
 • restrictions
 • Social geography
 • Socialgeografi
 • Stadsplanering
 • Town planning
 • built environment
 • Economics of development
 • Utvecklingsekonomi

Övriga

Published
 • ISSN: 0346-6787
 • ISBN: 91-973-856-1-1
 • ISRN: LUSAEG/AEG-01/141-SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen