Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden. Konsumentperspektivet

Författare:
Publiceringsår: 2005
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: TemaNord
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: [Publisher information missing]

Sammanfattning

Kundval för äldre och personer med funktionshinder diskuteras i de nor-diska länderna och i vissa fall har det också införts. Kundval i handikapp-omsorgen förekommer då personer med funktionshinder väljer sin per-sonliga assistent. I äldreomsorgen finns det system där den äldre efter ett biståndsbeslut kan få välja vem som ska utföra vissa insatser. Några svenska kommuner var pionjärer i början av 1990-talet när de införde kundval i äldreomsorgen. Längst har utvecklingen gått i Danmark där ett nationellt reglerat kundvalssystem infördes år 2003. I Finland infördes också nyligen en lag som reglerar kundvalssystemet i de fall kommuner beslutar att införa det. Denna studie har haft till uppgift att redovisa befintlig kunskap om ef-fekter av kundvalssystem i nordisk äldre- och handikappomsorg. Studien tar sin utgångspunkt i brukarnas perspektiv och ger en beskrivning av hur kundvalsmodellerna är uppbyggda och vad vi idag vet om modellernas effekter. En central slutsats i studien är att det hittills genomförts lite veten-skaplig forskning om kundval sett ur ett konsumentperspektiv i de nor-diska länderna. Forskningen karaktäriseras av kommunvisa studier som gör det svårt att generalisera resultaten – inte minst mot bakgrund av att kundvalet i sin utformning skiljer sig mellan olika kommuner och länder. Begreppet kundval är mångfacetterat. Brukarens situation blir beroen-de av hur kundvalssystemet är konstruerat; exempelvis om det för bruka-ren är obligatoriskt eller frivilligt att välja utförare, vilka tjänster som brukaren kan välja mellan och hur många utförare som kan vara aktuella. Det saknas kunskap om hur olika ”typmodeller” av kundval fungerar sett ur ett brukarperspektiv.

Nyckelord

  • Social Work

Övriga

Published
  • ISBN: 92-893-1119-3

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen