DISCO - Drivers and Impacts of Coastal Ocean Acidification

Författare

Summary, in Swedish

Marin försurning är ett allvarligt miljöproblem som huvudsakligen är orsakat av ökande halter av antropogen CO2 / koldioxid i atmosfären. Det kännetecknas av sänkt pH i havet tillsammans med en förändring i havsvattnets karbonatkemi med resulterande lägre koncentration av karbonatjoner. Vid kuster, där variationer i miljön är stora på grund av en rad både naturliga - och antropogena orsaker, påverkar marin försurning huvudsakligen frekvensen, storleken och varaktigheten av episoder med lägsta pH och kalciumkarbonatmättnad. Kustekosystem är anpassade till stora variationer i miljön såsom frekventa förändringar i salthalt, temperatur, pH, syrgashalt och mängden organiskt material. Emellertid är konsekvenserna av en ökad variation i dessa miljövariabler, och särskilt för kalkskaliga organismer, inte klargjorda. Min avhandling behandlar effekterna och konsekvenserna av kustnära marin försurning i kombination med andra miljövariabler på marina kalkskaliga, bottenlevande mikroorganismer - foraminiferer.
I Skagerrak-Östersjöområdet varierar artsammansättningen och förekomsten av foraminiferer längs en stark gradient i salthalt, pH och syrgashalt, och arterna är anpassade till lokala miljöförhållanden. Vi noterade dock att Östersjöforaminifererna hade helt eller delvis upplösta kalkskal men trots detta levde de. Skalupplösningen orsakas förmodligen av en kombination av olika miljöstressorer som påverkar den mängd tillgänglig energi som krävs för att foraminifererna ska kunna bygga sina kalkskal.
I en annan studie i min avhandling genomförde vi experiment där vi odlade foraminiferer under olika salthalts- och pH förhållanden. Vi visade i den studien att foraminiferer som ursprungligen kom från kustområden var relativt tåliga för varierande salthalt och pH men också att toleransen för sänkt pH minskade avsevärt när vi samtidigt minskade salthalten. Foraminiferer med helt upplösta kalkskal observerades när salthalten var så låg som 5. Detta understryker betydelsen av hög/normal salthalt när foraminiferer bildar sina kalkskal.
Inom ramen för mitt avhandlingsarbete har jag även studerat miljöförändringar i Öresund, mynningen till Östersjön, under de senaste 200 åren genom att analysera sedimentkärnor och dess innehåll av foraminiferer samt kornstorleksfördelning av sedimenten. Fyra perioder identifierades och vi tolkade det som att under dessa 200 år har dels vattnets syre - och salthalt varierat men även mängden organiskt material och olika föroreningar, vilka även har resulterat i lägre pH.
Sammanfattningsvis, visar jag i min avhandling att även om foraminiferer i kustområden kan på kort sikt kan tolerera väldigt varierande miljöförhållanden, är det troligt att toleransgränser kommer att passeras för bentiska ekosystem som en konskevens av marin försurning och andra antropogena miljöförändringar.
Ytterligare studier av mikroorganismer är nödvändiga för att öka vår förståelse om dåtidens miljöförändringar och kunna sätta dagens och framtidens förändringar i ett större sammanhang.

Ämne

  • Earth and Related Environmental Sciences

Nyckelord

  • Coastal ocean acidification
  • Foraminifera
  • Environmental changes
  • pH
  • Salinity

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-7753-493-8
  • ISBN: 978-91-7753-494-5

Försvarsdatum

15 december 2017

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

Lecture hall “Pangea”, Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund