Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Råd och nätverk

För att ge ökat utrymme för diskussion och beredning av frågor inom prioriterade områden har rektor inrättat fem rådgivande grupperingar:

Rektor bjuder också regelbundet in representanter från det regionala näringslivet till överläggningar inom ramen för Näringslivsforum med syftet att identifiera framtida utvecklingsområden.

Rådet för jämställdhet och lika villkor

Rådet för jämställdhet och lika villkor har som uppdrag att vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar.

Rådet har även i uppdrag att arbeta fram strategidokument och uppdaterade styrdokument inom området, att ansvara för att föreslå till rektor att fördela medel samt att följa upp fördelningen och årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet. För att stärka arbetet har rådet tillsatt en arbetsgrupp med expertkunskaper inom området och gett universitetets interna nätverk HBTQ-LU ett särskilt uppdrag.

Ledamöter i rådet för jämställdhet och lika villkor

 • Jimmie Kristensson, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Susanne Kristensson, förvaltningschef
 • Marie Härstedt, sektionschef, sektionen HR
 • Maria Stanfors, prorektor vid Ekonomihögskolan
 • Olof Sundin, vicedekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Patrik Lindskoug, vicedekan, juridiska fakulteten
 • Sanimir Resic, tf dekan, konstnärliga fakulteten
 • Annika Olsson, rektor vid Lunds tekniska högskola
 • Lena Elisasson, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Sven Lidin, dekan, naturvetenskapliga fakulteten:
 • Christofer Edling, dekan, samhällsvetenskapliga fakulteten: 
 • Ann Terry, gruppchef, MAX IV-laboratoriet
 • Ewa Giniewska, avdelningschef, universitetsbiblioteket
 • Patrik Andersson, föreståndare, representerar USV/LUKOM
 • Tre studentrepresentanter

Kontaktperson: Ellen Karlsson & Hanna Björklund, radetjol [at] hr [dot] lu [dot] se

Kulturrådet

Kulturrådet är med sin sammansättning av externa ledamöter en initierad diskussionspart och rådgivande i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan.

Syftet är att förvalta och utveckla universitetets kulturella kapital för att stärka kulturlivet och berörda verksamheter inom universitetet.

Rådet bidrar också till att synliggöra universitetets roll för kulturen och kulturens vikt i samhällsbyggandet.

Ledamöter i kulturrådet

 • Elisabeth Alsheimer, verksamhetsledare, Konsthallen Ravinen
 • Patrick Amsellem, direktör, Statens konstråd
 • Ingrid Elam, kulturjournalist, professor och tidigare dekan för konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet
 • Jesper Larsson, tidigare VD, Kulturhuset Stadsteatern
 • Martin Martinsson, tidigare VD, Musik i Syd
 • Sune Nordgren, tidigare curator, Kivik Art Centre
 • Kerstin Hesslefors Persson, författare och präst
 • Mats Svegfors, tidigare radiochef
 • Per Svensson, journalist, Dagens Nyheter
 • Jayne Svenungsson, professor
 • Lina Wolff, författare

Kontaktperson: torun [dot] forslid [at] rektor [dot] lu [dot] se

Rådet för etik och akademisk frihet

Rådet för etik och akademisk frihet arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter.

Syftet är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Rådet för etik och akademisk frihet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor.

Ledamöter i rådet för etik och akademisk frihet

 • Jimmie Kristensson, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Stefan Eriksson, rektorsråd, Uppsala universitet
 • Torun Forslid, stabsråd, universitetsledningen
 • Mats Johansson, docent, medicinska fakulteten
 • Sara Kalm, universitetslektor, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Heiko Herwald, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Anna Meeuwisse, vicedekan, samhällsvetenskapliga fakulteten 
 • Helena Sandberg, docent, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Vilhelm Persson, professor, juridiska fakulteten
 • Björn Petersson, docent, HT-fakulteterna
 • Ingrid Svensson, universitetslektor, Lunds tekniska högskola
 • Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare, Pufendorfinstitutet
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: magnus [dot] gudmundsson [at] rektor [dot] lu [dot] se 

Läs mer på Rådet för etik och akademisk frihets blogg

Internationella rådet

Internationella rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliseringsområdet och driver frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete.

Rådet bereder också förslag till beslut inom området och är rådgivande till rektor.

Ledamöter i internationella rådet

 • Erik Renström, rektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Mats Benner, rektor, Ekonomihögskolan
 • Samuel Byrskog, professor, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Titti Mattsson, prodekan, juridiska fakulteten
 • Kristofer Modig, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • David Gisselsson Nord, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Sandra Pott, vicedekan, naturvetenskapliga fakulteten
 • Staffan Storm, prodekan, konstnärliga fakulteten
 • Agnes Andersson Djurfeldt, prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Luis Mundaca, professor, Universitetets särskilda verksamheter (USV)

Kontaktperson: carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

Samverkansrådet

Samverkansrådet är ett forum för att gemensamt kunna identifiera, prioritera och utveckla samverkansfrågor och fakultetsöverskridande samarbetsfrågor, samt samtidigt ge underlag för att optimera stödfunktionerna inom samverkansområdet. 

Målet är att förenkla förankrings- och prioriteringsprocesserna samt öka möjligheterna till synergieffekter mellan fakulteternas verksamhetsområden. Samverkansrådet ska vara rådgivande för frågor som rör samverkan, exempelvis inför fördelning av medel avsedda för olika samverkansinitiativ.

Ledamöter i samverkansrådet

 • Kristina Eneroth, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Johannes Persson, dekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Titti Mattsson, prodekan, juridiska fakulteten
 • Annika Olsson, rektor, Lunds tekniska högskola
 • Heiko Herwald, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Sven Lidin, dekan, naturvetenskapliga fakulteten
 • Charlotte Simonsson, vicedekan, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ulf Johansson, vicerektor, Ekonomihögskolan
 • Sanimir Resic, dekan, konstnärliga fakulteten
 • Lena Neij, professor, Universitetets särskilda verksamheter (USV)
 • Ian McNulty, direktör, MAX IV-laboratoriet
 • Charlotta Jonsson, rektor, Campus Helsingborg
 • Björn Fagerström, sektionschef, sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI)
 • En studentrepresentant

Kontaktperson: lisa [dot] thelin [at] fsi [dot] lu [dot] se

Filantropiska rådet

Filantropiska rådet bidrar till en vidareutveckling av Lunds universitets arbete med donatorvård, fundraising och rådgivning till verksamheten i dessa frågor.

Ledamöterna i det filantropiska rådet ska fungera som ambassadörer för Lunds universitet och genom sin kompetens och erfarenhet bidra till Lunds universitets renommé som attraktiv samarbetspartner.

Ledamöter i filantropiska rådet

 • Rolf Abdon, grundare och tidigare VD, Abdon Finax AB
 • Leif Andersson, VD, Crafoordska stiftelsen
 • Kajsa von Geijer, SVP HR, Thule Group
 • Gabriella Hurtig Hedlund, stf Regionchef, SEB Region Syd
 • Annika Lundius, styrelseledamot, Industrivärden; styrelseledamot, Entreprenörskapsforum; tidigare vice VD, Svenskt näringsliv
 • Anders Dellson, VD, 1337Works AB
 • Pia Siljeklint, avdelningschef, Donatorrelationer, Lunds universitet

Kontaktperson: pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling

Rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling är universitetsgemensamt med uppgiften att diskutera och föreslå inriktning och utveckling av högskolepedagogik inom universitet. Rådet ska även identifiera behov av högskolepedagogisk utveckling och kurser som efterfrågas av fakulteterna.

Ledamöter i rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling

 • Ann-Kristin Wallengren, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Anders Sonesson, avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (föredragande)
 • Lina Andersson, avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (sekretariat)
 • Roy Andersson, Lunds tekniska högskola
 • Tobias Axelsson, Ekonomihögskolan
 • Björn Badersten, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Karin Hall, naturvetenskapliga fakulteten
 • Fredrik Haller, konstnärliga fakulteten
 • Magnus Hillman, medicinska fakulteten
 • Sara Håkansson, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Patrik Lindskoug, juridiska fakulteten
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: lina [dot] andersson [at] uvet [dot] lu [dot] se

Kontaktinformation

Lunds universitet

Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se