Råd och nätverk

För att ge ökat utrymme för diskussion och beredning av frågor inom prioriterade områden har rektor inrättat fem rådgivande grupperingar:

Rektor bjuder också regelbundet in representanter från det regionala näringslivet till överläggningar inom ramen för Näringslivsforum med syftet att identifiera framtida utvecklingsområden.

Kulturrådet

Kulturrådet är med sin sammansättning av externa ledamöter en initierad diskussionspart och rådgivande i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan.

Syftet är att förvalta och utveckla universitetets kulturella kapital för att stärka kulturlivet och berörda verksamheter inom universitetet.

Rådet bidrar också till att synliggöra universitetets roll för kulturen och kulturens vikt i samhällsbyggandet.

 • Elisabeth Alsheimer, intendent, Konstakademien
 • Patrick Amsellem, museichef, Skissernas museum
 • Annika Eklund, kulturchef, Lunds kommun
 • Ingrid Elam, dekan, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
 • Jesper Larsson, VD Malmö Live
 • Martin Martinsson, VD, Musik i Syd
 • Sune Nordgren, curator, Kivik Art Centre
 • Kerstin Hesslefors Persson, författare och präst
 • Daniel Sandström, litterär chef, Albert Bonniers förlag
 • Mats Svegfors, tidigare radiochef
 • Per Svensson, journalist, Sydsvenskan
 • Jayne Svenungsson, professor
 • Lina Wolff, författare

Kontaktperson: torun [dot] forslid [at] rektor [dot] lu [dot] se

Etikrådet

Etikrådet arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter.

Syftet är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Etikrådet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor.

 • Bo Ahrén, vicerektor, Universitetsledningen, ordförande
 • Fredrik Andersson, dekan, Ekonomihögskolan
 • Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare, Pufendorfinstitutet
 • Stefan Eriksson, rektorsråd, Uppsala universitet
 • Torun Forslid, rektorsråd, Universitetsledningen
 • Mats Johansson, docent, Medicinska fakulteten
 • Sara Kalm, universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Jimmie Kristensson, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Anna Meeuwisse, vicedekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 • Vilhelm Persson, professor, Juridiska fakulteten
 • Björn Petersson, docent, HT-fakulteterna
 • Ingrid Svensson, universitetslektor, LTH

Kontaktperson: magnus [dot] gudmundsson [at] rektor [dot] lu [dot] se 

Läs mer på Etikrådets blogg

Internationella rådet

Internationella rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliseringsområdet och driver frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete.

Rådet bereder också förslag till beslut inom området och är rådgivande till rektor.

 • Sylvia Schwaag Serger, prorektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Maria Björkqvist, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Per Mickwitz, föreståndare, Internationella miljöinstitutet, Universitetets särskilda verksamheter (USV)
 • Samuel Byrskog, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Kristina Eneroth, prorektor, Ekonomihögskolan
 • Lena Eskilsson, prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Sven Lidin, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Anna Lyrevik, dekan, Konstnärliga fakulteten
 • Mia Rönnmar, dekan, Juridiska fakulteten
 • Martin Tunér, vicedekan, Lunds tekniska högskola
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

Samverkansrådet

Samverkansrådet är ett forum för att gemensamt kunna identifiera, prioritera och utveckla samverkansfrågor och fakultetsöverskridande samarbetsfrågor, samt samtidigt ge underlag för att optimera stödfunktionerna inom samverkansområdet. 

Målet är att förenkla förankrings- och prioriteringsprocesserna samt öka möjligheterna till synergieffekter mellan fakulteternas verksamhetsområden. Samverkansrådet ska vara rådgivande för frågor som rör samverkan, exempelvis inför fördelning av medel avsedda för olika samverkansinitiativ.

 • Bo Ahrén, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Heiko Herwald, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Mats Benner, vicerektor, Ekonomihögskolan
 • Christofer Edling, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Charlotta Johnsson, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • Sven Lidin, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Anna Lyrevik, dekan, Konstnärliga fakulteten
 • Per Mickwitz, föreståndare, Internationella miljöinstitutet, Universitetets särskilda verksamheter (USV)
 • Annika Olsson, rektor, Campus Helsingborg
 • Johannes Persson, dekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Marjolein Thunnissen, life science director, MAX IV
 • Mia Rönnmar, dekan, Juridiska fakulteten
 • En studentrepresentant

Kontaktperson: lisa [dot] thelin [at] fsi [dot] lu [dot] se

Filantropiska rådet

Filantropiska rådet bidrar till en vidareutveckling av Lunds universitets arbete med donatorvård, fundraising och rådgivning till verksamheten i dessa frågor.

Ledamöterna i det filantropiska rådet ska fungera som ambassadörer för Lunds universitet och genom sin kompetens och erfarenhet bidra till Lunds universitets renommé som attraktiv samarbetspartner.

 • Rolf Abdon, grundare och tidigare VD, Abdon Finax AB
 • Leif Andersson, VD, Crafoordska stiftelsen
 • Kajsa von Geijer, SVP HR, Thule Group
 • Gabriella Hurtig Hedlund, stf Regionchef, SEB Region Syd
 • Annika Lundius, styrelseledamot, Industrivärden; styrelseledamot, Entreprenörskapsforum; tidigare vice VD, Svenskt näringsliv
 • Deniz Yildirim, ordförande, tretton37 AB
 • Pia Siljeklint, avdelningschef, Donatorrelationer, Lunds universitet

Kontaktperson: pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se 

Kontaktinformation

Lunds universitet

Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)
E-post: lu [at] lu [dot] se