Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ stipendium för studier

Med Erasmus+ mobilitetsprogram kan du som är student vid Lunds universitet läsa vid ett annat europeiskt lärosäte i 2–12 månader med stipendium. Lunds universitet har avtal med cirka 400 universitet och högskolor i Europa.

OBS! Aktuell information relaterad till pågående Covid-19 pandemi

På grund av pågående Covid-19 pandemi kan regler för utbyte och stipendium från Erasmus+ komma att ändras med kort varsel.
Håll dig löpande informerad om vilka regler som gäller för studenter vid Lunds universitet

Enligt beslut av Lunds universitets rektor 2021-06-17 (STYR 2020/251) får studenter genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer. Beslutet uppdateras löpande.

Kan jag söka Erasmusstipendium?

Du som har blivit nominerad till utbytesstudier via din fakultet till ett universitet inom Europa har möjlighet att söka ett Erasmus+ stipendium. Så snart din koordinator på fakulteten har registrerat ditt utbyte i Ladok kan du göra din ansökan.

Läs mer om hur du gör din Eramus+ ansökan för studier

Vad är Erasmus+ och vilka länder ingår?

Erasmus+ mobilitetsprogram verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer ska kunna tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger studenter möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium.

Läs mer om Erasmus+ mobilitetsprogram på Universitets- och högskolerådets hemsidor

Följande länder ingår i Erasmus+:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet till och med den 31 maj 2022. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats under vårterminen 2022 till Storbritannien kan beviljas ett stipendium dock som längst till och med den 31 maj 2022 som slutdatum i din ansökan.

Stipendiebeloppet för studier i Storbritannien är 460 €/månad.

Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida

Ska du studera på plats eller virtuellt?

Ska du bedriva dina studier

 • på plats i värdlandet
 • virtuellt från värdlandet
 • virtuellt från Sverige

Vilka möjligheter som erbjuds för dig bestäms av det universitet som du ska studera vid. 

Vilken typ av mobilitet du väljer att genomföra har betydelse för om du kan söka Erasmus+ stipendium.

Läs Europakommissionens definition av mobilitet och hur det påverkar Erasmus+ ansökan: 

Definition:

Mobiliteten sker fysiskt och/eller virtuellt i värdlandet.

Ansökan:

Om du ska delta i fysisk mobilitet ska du fylla i stipendieansökan.

Du är berättigad till stipendium om du är i värdlandet och undervisningen är virtuell pga covid-19, trots att den skulle varit fysisk.

Definition: 

Mobiliteten sker fysiskt och/eller virtuellt i värdlandet och virtuellt från Sverige/annat land som inte är värdlandet.

Ansökan:

Du har enbart möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium för den del av utbytet som du genomför på plats i värdlandet.

När den fysiska mobiliteten övergår till planerad virtuell mobilitet är du inte berättigad till stipendium även om du väljer att befinna dig i värdlandet för att genomföra den virtuella delen av utbytet.

Definition: 

Mobiliteten sker virtuellt från Sverige/annat land, som inte är värdlandet.

Ansökan:

Om du ska delta i virtuell mobilitet ska du inte fylla i stipendieansökan. 

Studenter som ansökt om utbyte är skyldiga att omedelbart meddela erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se och sin koordinator om det sker förändringar i utbytets form eller start/slut-datum.

Ansökan om Erasmus+ stipendium för studier

Du kan ansöka om Erasmusstipendium för utbyte som varar mellan 60–360 dagar. Ansökan ska vara oss tillhanda innan mobilitetsperioden påbörjas. Mobilitetsdagar som har infallit innan din ansökan registrerats är inte stipendiegrundande.

Gör din ansökan, steg för steg:

 • Börja med att läsa igenom villkoren för en Erasmus+ student nedan.
 • Gå därefter till ansökningsdatabasen The Erasmus Database och registrera dig.
  Gå till ansökan om Erasmus+ stipendium för studier
 • Välj ”Application for Studies” i rutan “Make a new application” och registrera din ansökan.
 • Var nog med att ange studietiden korrekt (ej vistelsetid). Kontrollera terminstider på värduniversitets webbsida eller med din internationella koordinator om du är osäker. Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (t.ex. officiell kursstart eller välkomstdag/vecka). Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (t.ex. sluttentamen eller sista kursdag).
 • När du i ansökningsprocessen får fram ditt ”Grant Agreement” ska du skriva ut det, skriva under och ladda upp det underskrivna avtalet igen i databasen. Det är viktigt att du själv går in i databasen och tittar när du får tillbaka det underskrivet av stipendiehandläggarna. Det är först då som din ansökan är beviljad. 
 • Gör det obligatoriska språktestet för Erasmus+ studenter. Läs mer om språktest nedan. 

När du ansöker om Erasmus+ stipendium lovar du att uppfylla villkoren nedan. 

Du ska:

 • Inte tidigare ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader på samma studienivå (kandidat, master respektive forskarutbildningsstudier räknas separat), inklusive den studieperiod du söker stipendium för.
 • Ha studerat heltid vid Lunds universitet i minst ett år senast vid avresa.
 • Vara nominerad för Erasmus+ utbyte via Lunds universitet.
 • Av Lunds universitet vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten.
 • Inte erlägga studieavgifter till värduniversitetet.
 • Studera heltid under minst två och högst tolv månader. EU Kommissionen räknar 30 dagar per månad, dvs minst 60 och högst 360 dagar. Om du avbryter din studieperiod, så att den blir kortare än två månader blir du återbetalningsskyldig av stipendiet. 
 • Ej samtidigt uppbära stipendium eller liknande från annat EU-organ, Universitets- och högskolerådet eller Lunds universitet.
 • Vara boende i värdlandet under studieperioden. OBS! Detta gäller även för studier i Danmark.
 • Fylla i avtalet ”Grant Agreement, Erasmus+ Studies” innan mobiliteten påbörjas. 
 • Ha ditt ”Learning Agreement” klart innan mobiliteten påbörjas. Dokumentet måste signeras av dig, hemuniversitetet och värduniversitetet. Kontakta din koordinator vid Lunds universitet för information om ”Learning Agreement”. 
 • Göra det språktest före mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till dig när ditt Grant Agreement är signerat av båda parter. Det finns även möjlighet att delta i en språkkurs online.
 • Efter avslutad mobilitet besvara en obligatorisk enkät från Erasmus+. 
 • Efter avslutad mobilitet ladda upp blanketten ”Confirmation of Study Period” i ERASMUS-databasen. Blanketten ska vara underskriven av värduniversitetet.
 • Meddela eventuella ändringar som berör perioden för dina utbytesstudier till din koordinator och stipendiehandläggaren vid Externa relationer via e-post. 

Med mobilitetsperiod avses den tid som du spenderar fysiskt i värdlandet, antingen på campus, på distans eller en kombination av dessa, för att genomföra aktiviteter godkända för mobilitet. 

Om du tar emot Erasmus+ stipendium utan att ovanstående villkor uppfylls, riskerar du att bli återbetalningsskyldig. 

Samtliga Erasmusstudenter ska göra ett språktest innan avresa. Språktestet är obligatoriskt, medan språkkurserna som erbjuds är frivilliga.

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) kommer språktestet att mailas till dig när din stipendieansökan är behandlad.

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) skickar du ett mail till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se.
Mailet ska innehålla följande information: ditt namn, personnummer (ÅÅ-MM-DD), mailadress samt undervisningsspråk. Språktestet mailas sedan till dig.
 

Erasmus+ studenter kan ansöka om ett EU-finansierat stipendium, via Lunds universitet. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För läsåret 2021/22 gäller följande stipendiebeloppet för studier:

Grupp 1: Programländer med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge 
Studier 510 €/månad (30 dagar)
Studier 17 €/dag

Grupp 2: Programländer med medelhöga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike.
Studier 400 €/månad 30 dagar)
Studier 13,3 €/dag

Grupp 3: Programländer med låga levnadskostnader

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern.
Studier 400 €/månad (30 dagar)
Studier 13,3 €/dag
 

Stipendiebeloppet betalas ut i svenska kronor.

En första utbetalning kommer motsvara ungefär 70% av det beräknade totala stipendiebeloppet. För att få den första utbetalningen måste du ha gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter samt signerat och laddat upp ditt Grant Agreement.

Den andra utbetalningen, på resterande 30 %, får du efter avslutad mobilitet när all dokumentation är oss tillhanda och alla åtaganden är fullgjorda. 

Tänk på att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid. Det tar minst tre veckor från det att du gjort språktestet tills den första utbetalningen sker till ditt bankkonto. Undantag från denna regel kan gälla under semestertider samt om Lunds universitet inte får pengar från Universitets- och högskolerådet i tid.
 

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) omfattas du av Kammarkollegiets försäkring Student UT enligt villkoren som finns på Kammarkollegiets hemsida.

Läs villkoren för Student Ut på Kammarkollegiets hemsida

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) omfattas du inte av Kammarkollegiets försäkring Student UT och du måste därför teckna en egen försäkring. 

Har du frågor som gäller försäkringar, kontakta Externa relationer vid Lunds universitet: studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se

Du kan få ett extra bidrag på 50 € om du väljer att resa till eller från din destination med tåg, buss eller bilpool. För att bidraget ska utgå måste hela resan i den ena riktningen ske med något av dessa färdmedel. Du laddar upp kopia på biljetten i Erasmusdatabasen.

För att få bidrag för bilpool krävs det att du, tillsammans med andra studenter som ska till samma stad för att studera, hyr en bil och samåker till destinationen. Du laddar upp kvitto på bilhyran i Erasmusdatabasen.

Om du genomför ett utbyte och har medföljande barn, ett eller flera, finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium. Tillägget är på 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman.

Du ansöker om detta extra bidrag samtidigt som du fyller i din ansökan i till Erasmusstipendier. Du måste styrka att barnet/barnen är med på resan och detta gör du genom att ladda upp ett personbevis i Erasmus databasen där information om barnet/barnen framgår samt deras biljetter.

Du får 70% av barntillägget utbetalt vid första utbetalningen. Efter avslutad mobilitet lämnar du in biljett som styrker att barnet/en var med under mobilitetsperioden. Underlagen laddas upp tillsammans med dokumentet ”Confirmation of study period”. Därefter betalas resterande 30% av barntillägget ut.

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under dina utlandsstudier finns det möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå.

Du kan ansöka om bidrag för upp till 100% täckning av de merkostnader som uppstår under din utlandsvistelse.

Merkostnader kan vara ökade omkostnader för dig eller lärosätet som inte finansieras på annat sätt, t ex:

 • Anteckningsstöd
 • Transporter
 • Anpassat undervisningsmaterial
 • Anpassat boende
 • Assistent/medföljare
 • Vård eller liknande i värdlandet

Kontakta din handläggare på avdelningen Pedagogiskt stöd för att ansöka om detta bidrag

Om du avbryter dina Erasmusstudier

Blir du tvungen att avbryta dina erasmusstudier i förtid ska du genast kontakta din koordinator och stipendiehandläggarna på erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se.

Är det på grund av omständigheter som du inte kan råda över kan du ansöka om force majeure. Du kan få hjälpmedel detta av Erasmus+ stipendiehandläggarna med detta.