Trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier. Här finns information om vad du kan göra om du som student skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier är enligt diskrimineringslagen (2008:567) ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Trakasserier kan konkret vara att till exempel ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om kommentarer och ord, att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat, ovälkommet eller kränkande.

Vem har ansvar?

Rektor vid Lunds universitet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Det direkta ansvaret är delegerat till fakulteternas dekan och institutionernas prefekter.

Därutöver har alla anställda och studenter vid Lunds universitet ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö fri från trakasserier för både studenter och anställda.

Lunds universitet har ett ansvar att arbeta systematiskt och förebyggande med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det innebär bland annat att Lunds universitet arbetar för att förhindra att trakasserier och sexuella trakasserier ska inträffa.

Om du upplever dig utsatt

Lunds universitet har rutiner för hur ärenden som rör trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras.

Om du är student och upplever att du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på Lunds universitet kan du vända dig till prefekten vid institutionen eller annan anställd som du har förtroende för.

Anställda vid Lunds universitet har ett ansvar att informera berörd prefekt. Du kan också vända dig till din studentkår, ditt studerandeskyddsombud eller till studentombudet för råd och hjälp.

Detta händer när du anmäler

Prefekten ansvarar för att en utredning startar. Du ges möjlighet att berätta om vad som hänt, vilka som varit inblandade och om dina upplevelser. Har du sparat e-postmeddelanden, SMS eller annan korrespondens med den som du upplever har trakasserat dig kan sådant också tillföras underlaget för utredningen.

Utredningens syfte är att reda ut händelseförloppet och att bedöma om det inträffade faller inom ramen för diskrimineringslagens definitioner av trakasserier eller sexuella trakasserier.

Om det inträffade bedöms utgöra trakasserier eller sexuella trakasserier ansvarar den berörda prefekten dels för att handlingarna ska upphöra, dels för att förhindra att något liknande upprepas.

Ingen vid universitetet, vare sig enskild anställd eller student, får utsätta dig för repressalier på grund av att du har gjort en anmälan.

En student som utsätter annan student eller anställd för trakasserier eller sexuella trakasserier kan bli föremål för ett disciplinärende.

Läs mer om disciplinärenden

Information finns också på Medarbetarwebben

Anonym anmälan

Om du vill anmäla anonymt så kan du göra det. Prefekten kan då arbeta förebyggande och generellt med åtgärder så att liknande händelser inte sker i framtiden.

Detta stöd kan du få

Vänta inte med att söka hjälp om du känner dig utsatt. Du som student ska känna dig trygg i att ta kontakt om du upplever dig trakasserad.

Det absolut viktigaste är att du vet att du alltid har rätt att få hjälp, råd och stöd om du upplever dig trakasserad. Du kan till exempel vända dig till din studentkår, ditt studerandeskyddsombud, studentombudet eller Studenthälsan.

Läs mer om stöd vid problem i din studiesituation

Kränkande beteende

Du kan uppleva ett beteende som kränkande även om det inte är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna eller är av sexuell natur. Lyft det med din prefekt, som är ansvarig för arbets- och studiemiljön. Du kan också vända dig till ditt studerandeskyddsombud för råd och stöd.

Andra former av diskriminering

På den här sidan får du som är student information om hur Lunds universitet arbetar för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier samt hur uppkomna ärenden hanteras.

För information om andra former av diskriminering, och hur du kan gå vidare om du upplever dig diskriminerad på Lunds universitet hänvisar vi till diskrimineringsombudsmannen hemsida.

Till Diskrimineringsombudsmannens hemsida