Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olycksfall, risk för skada eller ohälsa i dina studier

Om du är med om något som skulle kunna leda till skada eller skadar dig under dina studier är det viktigt att du informerar din institution om detta. Här hittar du information om vad studierelaterad ohälsa, tillbud och olycksfall är och hur du gör för att anmäla dessa typer av händelser.

Vad är studierelaterad ohälsa, tillbud och olycksfall?

Studierelaterad ohälsa kan vara olika former av fysiska och/eller psykiska reaktioner på någonting i din studiemiljö. Dessa reaktioner kan i sin tur leda till sjukdom. Det kan till exempel handla om att du upplever att din schemalagda tid är så omfattande att du inte hinner delta vid alla moment, vilket gör dig stressad och du får svårt att sova.

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan vara såväl fysisk som psykisk skada. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla utan att träffa någon, eller en person som halkar på ett vått golv utan att trilla. Det kan också handla om att du upplever att det finns en nedlåtande jargong i din studiesituation som riskerar att få folk att må dåligt.

Ett olycksfall – eller en arbetsskada – är när ett tillbud orsakar en fysisk eller psykisk skada. Exempelvis när det som faller från hyllan träffar en person så att den gör sig illa eller när den som halkar på det våta golvet trillar och slår sig.

Ett olycksfall kan även vara en arbetssjukdom, det vill säga en sjukdom som har uppstått på grund av såväl fysiska som psykiska förhållanden i din studiemiljö. Till exempel när den nedlåtande jargongen leder till att en person mår så dåligt att den inte kan fullfölja sina studier. Till olycksfall räknas även färdolycksfall, det vill säga en olycka som sker vid resa till och från universitetet.

Vid fara för liv och hälsa

Om du råkat ut för ett allvarligt tillbud eller en allvarlig olycka, där det funnits fara för liv och hälsa, måste du genast meddela din prefekt eller ansvarig för din utbildning. Detta eftersom händelsen omedelbart ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel gälla frakturer, svår blödning, kemikalieutsläpp eller chocktillstånd efter hot.

Om du har råkat ut för studierelaterad ohälsa, tillbud eller olycksfall

Universitetet har ett ansvar för att i enlighet med arbetsmiljölagen förebygga ohälsa och olycksfall för dig som student. En viktig del i att kunna arbeta förebyggande är att lärosätet får information om de risker som finns i din studiemiljö. Därför är det viktigt att du anmäler om du råkar ut för någonting som påverkar din hälsa negativt. 

Så här anmäler du studierelaterad ohälsa eller tillbud

Om du är student vid Lunds universitet och råkar ut för studierelaterad ohälsa eller ett tillbud kopplat till dina studier ska du anmäla det till prefekt eller ansvarig för din utbildning. Detta gör du genom att använda blanketten för anmälan om tillbud nedan.

Följ instruktionerna på blanketten så att prefekt, studerandeskyddsombud och lokal arbetsmiljösamordnare får ta del av anmälan.

Blankett för anmälan av tillbud (Word 67 kB, ny flik)

Notera att blanketten inte är tillgänglighetsanpassad. Om du behöver hjälp att fylla i blanketten kan du kontakta ditt studerandeskyddsombud.

Det är bra om du kontaktar ditt studerandeskyddsombud i samband med att du fyller i anmälan om tillbud. Dels så att studerandeskyddsombudet får information om händelsen, dels för att studerandeskyddsombudet kan hjälpa dig att fylla i blanketten. 

Du har möjlighet att rapportera anonymt. Det kan du göra antingen genom att fylla i blanketten utan information om vem du är eller genom att du ber studerandeskyddsombudet står som anmälare av händelsen. Det är viktigt att du är medveten om att en händelse som anmäls anonymt kan vara svårare att utreda samt vidta lämpliga åtgärder kring. Du som student ska aldrig drabbas av någon form av repressalier för att du anmäler studierelaterad ohälsa, tillbud eller olycksfall. 

Så här anmäler du ett olycksfall

Om du har råkat ut för ett olycksfall, en arbetssjukdom eller ett färdolycksfall ska du informera prefekt eller ansvarig för din utbildning. Hen har då ett ansvar att se till att händelsen anmäls via Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada.

Ta gärna kontakt med ditt studerandeskyddsombud i samband med att du informerar prefekten eller ansvarig på din utbildning om händelsen. Hen kan hjälpa dig i processen och det är även bra att hen vet om att en anmälan är gjord.

Personskadeförsäkring

Om du har råkat ut för en personskada genom olycksfall i dina studier eller i ett färdolycksfall kan du ha rätt till ersättning via Kammarkollegiets personskadeförsäkring. För att kunna styrka skadan och lättare få ersättning är det lämpligt att träffa en läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med skadan.

Personskadeförsäkringen för dig som student gäller:

  • Studenter och doktorander enligt 1 kap 4§ högskoleförordningen.
  • I Sverige. Den gäller under skoltid* och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Vid utlandsvistelse måste en separat tilläggsförsäkring tecknas.
  • Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta.
  • Vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas.

Försäkringen är tecknad via Kammarkollegiet.

*Skoltid definieras som en aktivitet som Lunds universitet arrangerar, som ditt program/kurs definierar som en del av utbildningen. Tänk på att personskadeförsäkringen inte gäller om någon annan än Lunds universitet arrangerar en aktivitet. Till exempel skulle en studentkår eller en studentnation kunna arrangera en aktivitet. För de tillfällena måste du ha en privat hemförsäkring/olycksfallsförsäkring.

Du kan läsa mer om personskadeförsäkringen och vad som gäller för dig som student på Kammarkollegiets webbsida:

Försäkring för student på universitet och högskola – kammarkollegiet.se

Så här gör du en skadeanmälan

På Kammarkollegiets webbplats hittar du blanketten "Blankett för skadeanmälan för studenter". Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till Registraturen, Box 117, 221 00 Lund.

Ladda ner blankett för skadeanmälan för studenter – kammarkollegiet.se

Uppföljning av det inträffade

Alla anmälningar om studierelaterad ohälsa, tillbud och olycksfall ska följas upp av prefekt eller ansvarig för din utbildning tillsammans med ditt studerandeskyddsombud. Detta för att undersöka vad som har hänt och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Även den lokala skyddskommittén på din fakultet följer upp ärendet (utan att din identitet avslöjas).

Kontaktinformation

I händelse av studierelaterad ohälsa, tillbud eller olycksfall

Arbetsmiljöansvaret är oftast fördelat till prefekten på din institution.

Du kan även kontakta arbetsmiljösamordnaren på Studenthälsan om du behöver hjälp med din anmälan eller har frågor kring din studiemiljö.

Marie Gruvhammar
Arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 03 42
marie [dot] gruvhammar [at] stu [dot] lu [dot] se

Du kan också kontakta ditt studerandeskyddsombud.

Lista över studerandeskyddsombud

Personskadeförsäkring

Handläggning av personskadeförsäkringar
Studenthälsan
studhals [at] stu [dot] lu [dot] se 

I samband med handläggningen utfärdar Studenthälsan också intyg om att studenter studerar vid Lunds universitet.

Notera att frågor om personskadeförsäkringen hänvisas till Kammarkollegiet.