Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rektorsbrev 15 november

Nya studentbostäder, Universitetsstyrelsen, utbildningsnämnden, SFO, Fyra-år-före-dagen, LERU, lokalkostnader, kritik mot utbildningsutbytet med Danmark, Skånedag i Stockholm, Lärosäten Syd, MAX IV, Urban arena och det digitala klassrummet är några av punkterna i detta rektorsbrev.

Fyra-år-före-dagen. I december 2011 tog vi ett rejält avstamp inför Lunds universitets 350-årsfirande med fem-år-före-föreläsningar och en fem-år-före-fest. Fredagen den 14 december i år fortsätter vi nedräkningen med en fyra-år-före-dag som även den avslutas med en fest.

Fyra-år-före-dagen kommer att fokusera på utbildning förr, nu och i framtiden. Dagen inleds kl 13.00 i Domkyrkan med en historik om hur man undervisade förr, fortsätter sedan i aulan där vi får höra om exempel på god undervisning i dag samt ta del av ett panelsamtal om framtidens utbildning, där bland andra Eva och styrelseordförande Margot Wallström deltar. Moderator för dagen är Jan Wifstrand. Dagen är öppen för alla och kräver ingen föranmälan.

Precis som förra året följer en fest med middag på AF. Anställda, studenter och vänner till universitetet är varmt välkomna att delta med sällskap. Platserna är begränsade – vänta därför inte med att anmäla dig!

Mer information om programmet och anmälan och kuvertavgift till festen 

Universitetsstyrelsen har haft sammanträde. Några av de frågor som diskuterades är Högskolelandskapets förändring nationellt och internationellt som kännetecknas av allianser, profileringar, specialiseringar och även av fusioner. Vi planerar nu ett fördjupat samarbete inom Lärosäten Syd och därmed en öppenhet för vad detta kan innebära och leda till framöver.

Öppna kurser på nätet är också en tydlig internationell trend och detta måste vi studera närmare och förhålla oss till.

Myndighetskapitalet diskuterades och det konstaterades att frågan behöver utredas vidare varför styrelsen återkommer till frågan längre fram.

Utifrån en presentation av tankarna i och bakom forsknings- och innovationspropositionen diskuterades bland annat frågan om rekrytering av toppkompetens och Per gavs uppdraget att återkomma till styrelsen efter att denna fråga beretts, främst av vår övergripande forskningsnämnd.

Läs utförligare information om Universitetsstyrelsens senaste möte

MAX IV. Nu är det klart att Vetenskapsrådet (VR) ger fortsatt stöd till MAX IV. I oktober skickade MAX IV in en ansökan om ytterligare medel om finansiering av projektet. I dag sa VR ja till ansökan, som orsakats av fördyringar, bland annat när det gäller behovet av mer tekniskt mer avancerade lösningar än vad man ursprungligen ansökt om. Framöver kommer VR också att knyta närmare kontakt med MAX IV-laboratoriet. För MAX IV innebär beskedet att man nu har förutsättningar att slutföra linjäracceleratorn och båda de lagringsringar som planerats från början.
Vi gläds åt detta beslut och Lunds universitet tar naturligtvis också ansvar för sin del. Vi är stolta över att vara värduniversitet för MAX-lab och MAX IV.

Läs mer om VR:s beslut

Högskolan i Kristianstad (HKR) håller på att rekrytera en ny rektor. Två kandidater återstår, och båda kommer från Lunds universitet. Det är Sanimir Resic, docent i öst- och centraleuropakunskap och Håkan Pihl, prefekt vid Företagsekonomiska institutionen. LU och HKR har sedan länge ett mycket nära samarbete, och Eva sitter också i HKR:s styrelse. Vi gläds åt de båda kandidaterna och ser fram emot ett ännu mer utvecklat samarbete i framtiden. Högskolestyrelsen har möte 7 december och då beslutas om vilken av kandidaterna som man rekommenderar regeringen att ge sitt bifall till.

Läs mer här

SFO (våra strategiska forskningsområden). Per deltog i förra veckan i ett möte om Strategiska Forskningsområden (SFO) tillsammans med bland andra universitetets styrelseordförande Margot Wallström. Det blev flera viktiga och intressanta diskussioner om var vi befinner oss och vart vi är på väg när det gäller de strategiska forskningsområdena. Ledarskapsprogrammet och erfarenhetsutbytet mellan grupperna har varit mycket givande. Forskningsverksamheten i de strategiska områdena är mycket framgångsrik. Den ska fortsätta som en prioriterad satsning inom Lunds universitet, först nu under tio år och därefter, förutsatt goda utvärderingar, som en viktig del av den ordinarie verksamheten eftersom medlen då permanentas som fasta universitetsanslag från staten till Lunds universitet.

Universitetet och Raoul Wallenberg Institutet hedrar 100-årsminnet av Raoul Wallenbergs födelse med två evenemang i New York och Los Angeles, i samarbete med Lund University Foundation. Inbjudan har skickats ut både till alumner och olika samarpetspartners och till de som arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter. Den 29:e november är det en sammankomst i New York, följt av ett i Los Angeles 4:e december.

Nya studentbostäder invigs. Äntligen är det första huset med 40 lägenheter som universitetet hyr på Ole Römers väg klart för invigning nu på onsdag. Ett perfekt läge mellan LTH och Ideon. Totalt ska det bli fem hus med 200 lägenheter och allt ska stå klart under första kvartalet 2013.
Marken tillhör Akademiska hus som arrenderar ut mark till bolaget Prime Living AB som i sin tur hyr ut lägenheterna till universitetet. Det är första gången som tillfälliga studentbostäder byggs i Lund och det är ett mycket välkommet tillskott med tanke på den bostadsbrist som råder. Framöver hoppas vi att nybyggnation kan ske genom att man också får förvärva mark av Akademiska hus och därmed kan man mer permanent uppföra hus vilket då också medför en lägre kostnad för universitetet.

Läs mer om bostäderna

LERU. Eva åker till Freiburg för att delta i LERU:s Rectors Assembly. En av frågorna som ska behandlas är att göra ett statement när det gäller forskningsfinansiering i EU. Diskussioner pågår om hur detta statement ska se ut och det kommer senare att gemensamt undertecknas av LERU:s medlemsuniversitet. Andra frågor är att godkänna budgeten för LERU för nästa år och den handlingsplan för 2013 som har tagits fram och som bland annat handlar om vilka uppdrag olika communities har, som exempelvis research communities.

Lokalkostnader. Per åker till Stockholm i nästa vecka för att träffa finansmarknadsminister Peter Normans statssekreterare Erik Thedéen. Syftet är att förutsättningslöst diskutera den nuvarande situationen där Akademiska Hus äger en mycket stor del av universitetets lokaler och mark vilket dels kostar stora pengar, dels gör beslutsprocessen komplicerad med flera beslutsfattare.

I dag ligger hyreskostnaderna på 900 miljoner kronor om året. Akademiska hus lämnar ett stort överskott till finansdepartementet varje år. Om universitetet fick förvalta fastigheterna själv eller om vinsten från Akademiska hus gick tillbaka till universitetet skulle LU kunna minska sina kostnader med åtminstone 200 miljoner kronor om året.

Ett annat problem är att det inte går att bygga nytt utan beslut både hos oss och respektive hyresvärd. Akademiska hus äger mycket mark i Lund och universitetet är beroende av deras medverkan. Det behövs också byggas fler studentbostäder, och även här sitter Akademiska hus på lämplig mark.

I den så kallade Ägarutredningen med Hans Dahlborg som ansvarig utredare föreslås en uppdelning av de statliga bolagen i två grupper, de främst samhällsnyttiga respektive de som främst ska skapa ekonomiska värden. Akademiska hus föreslås där höra till gruppen värdeskapande bolag och ska alltså vara vinstdrivande och lämna så stor avkastning som möjligt. Det betyder att man inte betraktar utbildning och forskning som främst samhällsnytta. Det förefaller obegripligt för vad är då samhällsnytta om inte utbildning och forskning? Ett sådant genomfört förslag gynnar inte utvecklingen och konkurrenskraften för Lunds universitet och bidrar inte till samhällsnyttan. Utredaren Hans Dahlborg är ordförande i styrelsen för Uppsala universitet och tidigare koncernchef för Nordea samt även tidigare ordförande för IVA, kungliga ingenjörsakademin.

Läs mer om vad Per tycker om Ägarutredningen

Skåne i Kulturhuset. I tisdags var Per i Stockholm för att vara med i Region Skånes satsning Skåne i Kulturhuset. Under kvällen var det ett mingelmöte, där skånska politiker och andra makthavare träffade ministrar, ambassadörer, representanter för näringslivet och andra. Syftet är att finnas på plats i Stockholm, där så många beslut fattas, och träffa och försöka påverka makthavarna och ge dem en tydlig bild och insikt om Skåne. Det är viktigt att uppmärksamma det som händer i Skåne och i hela Öresundsregionen även för beslutsfattare i Stockholm. Det kan inte nog betonas att vi behöver en större närvaro och deltagande från oss i södra Sverige i de olika möten och seminarier som hålls i vår huvudstad. Detta är också bakgrunden till att Lunds universitet håller sig med en ”ambassad” i Stockholm.

Debatt i Lund om den ekonomiska krisen och olika framtidsscenarier. Den 22 november hålls Debatt i Lund på Café Athen. Den här gången ska den ekonomiska krisen, som nu är inne på sitt femte år, diskuteras. Fyra ekonomer kommer att diskutera orsaker och framtidsscenarier. Dessa är Agneta Stark, Kenneth Hermele (även humaniekolog), Andreas Bergh och Anne-Marie Pålsson.

Läs mer

Kritik mot utbildningsutbytet med Danmark.  Svenskar som läser kurser i Danmark måste betala för sig, men danska studenter som läser i Sverige gör det avgiftsfritt. Det är inte acceptabelt och därför har Per bestämt sig för att driva frågan vidare. Eftersom det fungerar som ett gränshinder finns det tankar på att göra en anmälan till EU-kommissionen.
Gränshindren har redan ställt till med problem, exempelvis så avbröt LU samarbetet med Köpenhamns universitet gällande meteorologutbildningen eftersom det blev för dyrt då naturvetenskapliga fakulteten och den fysiska institutionen får stå för notan för de två terminer som studenterna läser i Danmark. Samarbetet kring utbildningen ”master of disaster management” fick avbrytas, liksom planerna på en gemensam apotekarutbildning.
Samarbetet på utbildningssidan fungerar dåligt, och därför är det angeläget att få saken prövad. Frågan har varit aktuell en längre tid utan att någonting har hänt. Redan förra året skrev Per till utbildningsdepartementen i Sverige och Danmark för att lyfta frågan. En ny uppgörelse har fattats i Nordiska rådet som ökar ersättningen till Danmark från övriga nordiska länder.

Läs mer om förra årets kritik här

Urban arena. Lunds universitets har i dag Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopplad till hållbar stadsutveckling och urbana hållbarhetsfrågor. Den bedrivs vid flertalet av universitetets fakulteter och täcker in ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter av forskningsområdet.  Urban arena samlar, presenterar och berättar mer om forskningen, liksom om universitetets utbildning och annan verksamhet kopplad till hållbar stadsutveckling. Den 23 november arrangeras en frukost på temat Framtidens trafik i Lund.

 Läs mer

Lärosäten Syd. Eva har haft ett möte med övriga prorektorer inom Lärosäten Syd för att diskutera ett fördjupat samarbete inom utbildningsområdet. Det vi nu koncentrerat oss på är VFU, verksamhetsförlagd utbildning inom vården och ett fördjupat samarbete kring lärarutbildningen för Malmö, Kristianstad och Lund samt planering inför ansökan om ett vårdvetenskapligt institut, där vi även för diskussioner med Linnéuniversitetet och Linköpings universitet. I samband med samtalen om Vårdinstitutet fick Lärosäten Syd en presentation det arbete som utförs mellan lärosätena av professor Gerd Ahlström.  Ett nytt möte är inplanerat i januari.

Det digitala klassrummet. I förra veckan var Eva med om att inviga det nya fullskalelabbet Det digitala klassrummet. Det är det största och bäst utrustade i sitt slag i världen och lockar forskare från många länder. Med hjälp av 25 ögonrörelsemätare kan man analysera hur barn lär sig saker och hur de löser olika problem. Det är glädjande att vi har fått denna möjlighet, inte minst när vi ska börja titta närmare på open access-kurser.

Läs mer här

Läs mer om projektet i HT:s databas

English version

Läs mer om Advanced study group på Pufendorf

Utbildningsnämnden har haft möte och där diskuterades bland annat implementeringsplanen för Trackit! Styrgruppen kommer att diskutera projektet med kanslicheferna, så att fakulteterna får insikt i vilka förutsättningar som kommer att gälla för att kunna implementera Trackit!

En annan fråga var en fortsatt diskussion om fördelning av fakultetsmedel med tanke på EQ11-projektet. Förslaget är att man öronmärker två miljoner för forskarutbildningen, kommittén för forskarutbildning analyserar vilka projekt som behöver genomföras.
Utbildningsnämnden diskuterade också Studentportalen Live[at]Lund, en fråga som kommer att utredas ytterligare.

Läs mer om Trackit!

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Senaste artiklar

2018-02-22
Kopplingen tarmbakterier och fetma
Kopplingen tarmbakterier och fetma
2018-02-21
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
2018-02-21
Enzym förändrar livet för njursjuka
Enzym förändrar livet för njursjuka
2018-02-21
"Hur kan du försvara en terrorist?"
"Hur kan du försvara en terrorist?"
2018-02-21
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen