Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avhandling saknade etikprövningstillstånd och åtalsanmäls

Ett ärende som rör en avhandling som lagts fram vid Lunds universitet och som saknat etikprövningstillstånd har lämnats vidare till Åklagarmyndigheten. Detta enligt ett beslut från Överklagandenämnden för etikprövning, Önep.

Önep har fått in flera anmälningar gällande en avhandling som lades fram 2023 vid Lunds universitet. Enligt anmälarna har forskningen hanterat känsliga personuppgifter samt personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar domar i brottmål och att det saknas etikprövningstillstånd för detta. Önep har utrett ärendet och konstaterar i sitt beslut att erforderligt etikprövningstillstånd saknas. Eftersom forskningen utförts i strid med etikprövningslagen är Önep skyldiga att göra en åtalsanmälan. Beslutet kan inte överklagas.
 

Lunds universitet har mottagit Önep:s beslut och lämnar nu ärendet vidare till Humanistiska och teologiska fakulteterna för vidare hantering.
 

BAKGRUND ÅTALSANMÄLAN
Etikprövningslagen ska skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Forskning som omfattas av lagen får bara utföras om den har godkänts vid en etikprövning. Etiklagstiftningen skärptes 2020 vilket bland annat ledde till att Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, enligt sitt tillsynsansvar blev skyldiga att åtalsanmäla skäliga misstankar om brott mot etiklagstiftningen. Detta förfarande har starkt kritiserats av forskare och lärosäten eftersom konsekvenserna för forskare, även när Åklagaramyndigheten inte inleder en förundersökning eller lägger ner den, blir mycket allvarliga och negativa för den enskilde forskaren. Även Önep själva har begärt att paragrafen som reglerar detta i etikprövningslagen ändras. Regeringen har tillsatt en utredare under 2023 för att se över undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning samt för att analysera hur Öneps skyldighet att göra åtalsanmälan bör ändras. Utredaren ser också över om regleringen av tillsynen över etikprövningslagen bör ändras även i andra avseenden.

 

Kontakt

Kontakter:
Handlingar gällande ärendet samt beslut:
Överklagandenämnden för etikprövning
kansli@onep.se

Gällande fortsatt hantering av det specifika ärendet:
Johannes Persson, dekan  Humanistiska och teologiska fakulteterna
Tel: 046-222 09 24, e-post: johannes.persson@fil.lu.se

För allmänna frågor rörande Lunds universitets arbete med forskningsetik m.m. 
Jimmie Kristensson, vicerektor Lunds universitet:
E-post: jimmie.kristensson@rektor.lu.se Telefon: 046-222 19 74