Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Donation förstärker forskning om nya digitala behandlingsformer för unga med psykisk ohälsa

kvinna håller för ögonen
Ungefär vart tionde svenskt barn har ett psykiatriskt tillstånd och allt fler söker vård för psykisk ohälsa.

Ungefär vart tionde svenskt barn har ett psykiatriskt tillstånd och allt fler söker vård för psykisk ohälsa. En stor flaskhals är tillgänglighet till psykologisk behandling. Tack vare en privat donation kan nu Medicinska fakulteten vid Lunds universitet intensifiera sin forskning om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar.

Det är en Stockholmsbaserad affärsman som donerat en miljon kronor till forskningsområdet.

Det är med nyfikenhet och stor förhoppning om en förbättrad vård för barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa som denna donation ges. Digitaliseringen av behandlingar är ett bra sätt att nå fler. Evidensbaserad forskning som kvalitetssäkrar behandlingar är av största vikt. Målet är att fler skall kunna behandlas och tillfriskna, säger donatorn.

Mottagare av donationen är professor Eva Serlachius som nyligen rekryterats till Lunds universitet och Region Skåne för att bygga upp forskning inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon leder ett forskarteam som utvecklar och utvärderar metoder för att tidigt upptäcka och erbjuda effektiv behandling av framförallt ångeststörningar, tvångssyndrom och depression.


Jag blev överraskad och hade först svårt att tro att jag uppfattat saken rätt. När jag förstod donatorns genuina intresse och engagemang för ny kunskapsutveckling inom medicin blev jag sprudlande glad och tacksam över att han valt att uppmärksamma just forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa, säger Eva Serlachius.

Internetförmedlad beteendeterapi en väg framåt
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv och rekommenderad behandling för många av de vanligaste tillstånden inom psykisk ohälsa. Men inte alla drabbade erbjuds sådan evidensbaserad behandling. Det kan till exempel bero på långa geografiska avstånd till vård eller brist på personal med rätt kompetens. Eva Serlachius vision är att de behandlingsprogram som kan bli resultatet av hennes forskning ska nå ut brett.


Vi har bedrivit pionjärarbete med att utveckla digital behandling för barn och unga som har legat till grund för implementering av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi i hälso- och sjukvården. Mitt forskarteam undersöker om det går att öka tillgängligheten till psykologisk behandling om den förmedlas på distans över nätet.

En fördel med denna behandlingsform är att den inte är geografiskt bunden till en specifik mottagning eller plats. Det sparar både tid och resurser samtidigt som det förenklar situationen för patientens anhöriga.


Vår arbetshypotes är att en enda terapeut då mer effektivt kan hjälpa fler patienter. En annan fördel är att familjer inte behöver ta ledigt från skola eller arbetet för att ta sig till mottagningen.

Donation som möjliggörare
Eva Serlachius menar att den nu aktuella donationen innebär ett viktigt erkännande både för forskarteamet och för den satsning som universitetet och regionen gör på ämnet barn- och ungdomspsykiatri.

Privata donationer är generellt sett viktiga möjliggörare för ny forskning och kunskapsutveckling. För att bedriva forskning i världsklass krävs långsiktiga och strategiska satsningar. Det finansiella stödet kan ha stor betydelse för forskningens framgångar. 

I det här specifika fallet kan donationen öka tempo och kapacitet för forskning om digitala behandlingsmetoder för unga, menar hon.


Det ger konkret stöd till strategisk rekrytering och förstärkning av medarbetare till forskarteamet. På lite längre sikt skapar donationen stabilitet och bättre förutsättningar för vår utveckling och utvärdering av internetförmedlad psykologisk behandling för unga vilket kan bidra till att fler får hjälp. 

Flera orsaker till ökad efterfrågan på vård

Det finns flera tänkbara förklaringar till att vårdkonsumtionen för psykiatriska tillstånd har ökat kraftigt bland barn och unga. Det kan bland annat bero på en ökad benägenhet att söka vård, att vården blivit mer tillgänglig och förändringar i samhället som gett upphov till ökad stress och påfrestning med sämre psykiskt mående som följd.

Många psykiatriska tillstånd debuterar under barn- och ungdomsåren. Tidig upptäckt och behandling är viktig för att minska risken för långvariga problem, annan psykiatrisk samsjuklighet, missbruk eller självmordsbenägenhet.