Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt centrum för hälsosam livsstil

Vid Lunds universitet invigs idag ett nytt centrum för hälsosam livsstil. Det nya ”WHO Collaborating Center” är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne, Socialdepartementet och Världshälsoorganisationen WHO. Målet är att ge patienter bättre förutsättningar för en lyckad behandling via förbättrade livsstilsfaktorer, i Skåne, Sverige och globalt.

- Upp emot 90 % av alla patienter har en livsstilsfaktor som man skulle kunna förändra och få ett bättre behandlingsresultat”, berättar Hanne Tønnesen, professor, överläkare och direktör för det nya centret, där fokus ligger på livsstilsfaktorer som alkohol, tobak, droger, nutrition och fysisk aktivitet.

Världshälsoorganisationen WHO skriver i sitt politiska ramverk Hälsa 2020 att: ”För att uppnå högkvalitativ vård och förbättrade hälsoresultat krävs hälso- och sjukvårdssystem som är ekonomiskt hållbara, ändamålsenliga, människocentrerade och evidensbaserade” och de identifierar hälsopromotion, dvs hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, som ett av de högst prioriterade områdena.

Som ett steg mot detta har WHO nu godkänt Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård vid Lunds universitet som ett WHO Collaborating Centre. I nära samarbete med Region Skåne och Socialdepartementet har centret till uppgift att stötta Världshälsoorganisationen i sitt arbete. Fokus ligger på implementering av klinisk hälsopromotion och hur man kan förbättra förutsättningarna för patienterna att få en lyckad behandling.

- Att behandlingen inte får önskad effekt eller att en operation måste göras om på grund av att förutsättningarna inte var optimala är tyvärr ett vanligt problem som är otroligt kostsamt för sjukvården och som orsakar patienterna mycket lidande. Vi har visat att genom att ändra på vissa livsstilsfaktorer före operation ökar chansen för en lyckad behandling avsevärt, säger professor Hanne Tønnesen.

Starkt varumärke

Centret bildas som en del av Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård vid Lunds universitet i nära samarbete med Region Skåne. Ingrid Bengtsson-Rijavec som är hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Skåne tycker det är bra att centret blir ett WHO Collaborating Centre:

- WHO-CC är ett starkt varumärke vilket ställer stora krav på att verksamheten är god. Förhoppningen är att centret kommer bidra till att få fram effektiva metoder för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser i vården – till nytta för de skånska patienterna. Region Skåne har en lång tradition av att ligga i framkanten gällande arbetet med att bidra till en mer hälsofrämjande sjukvård och starkare forskningsfokus kan bidra till en än bättre och snabbare implementering av olika metoder. Vi hoppas också att arbetet ger avtryck ut i samhället för att bidra till fler undvikbara fall av insjuknande och mindre kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser”, kommenterar Ingrid Bengtsson Rijavec.

Implementering viktigt

Tidigare studier från Lunds universitet har visat att det i genomsnitt tar 10 år från det att bevis samlas in till att implementering sker i hälso- och sjukvården. Att snabbt implementera nya behandlingsmodeller är därför ett av huvudmålen med centret, bland annat genom att utbilda sjukvårdspersonal i hälsopromotion. Gunilla Westergren-Thorsson är dekanus vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och hon tycker att satsningen på implementering av hälsopromotion är viktig:

- Det är viktigt att den goda forskning vi bedriver inte stannar i vetenskapliga artiklar utan att resultatet snabbt kommer patienterna till gagn. Att satsa på implementering av forskningsresultat är därför angeläget.

Centret invigs med en ceremoni i Biskopshuset i Lund med inbjudna från både hälso- och sjukvården, akademien och politiken, alla viktiga spelare för att nå en bättre hälsovinst för patienter.

Sally Carlsson Cloodt

Fakta: WHO Collaborating Centre vid Lunds universitet

Vad: WHO Collaborating Centre för implementering av evidensbaserad klinisk hälsopromotionmed fokus på alkohol, tobak, droger, övervikt, undernäring, fysisk inaktivitet och samsjuklighet

Syfte: Samla och sprida kunskap, implementering, undervisning & träning av personal samt forskning om klinisk hälsopromotion

Vårt mål: Bättre hälsovinst för patienter

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, forskare, beslutsfattare, samhället

Direktör: Hanne Tønnesen, professor, överläkare

Professioner: Läkare, sjuksköterskor, präst, folkhälsovetare, kommunikatör, antropolog, kurator och juniora forskare

Samarbetspartner och finansiärer: WHO, Socialdepartementet, Medicinska fakulteten, Lunds universitet*, Region Skåne*, Systembolaget*, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Svenska Läkaresällskapet m.fl.
* Medfinansiär till centret

Centret ska:

  • Ta fram, samla och sprida kunskap om klinisk hälsopromotion internationellt, nationellt och regionalt
  • Stödja implementering så att ny kunskap når patienter så snabbt som möjligt, genom s.k. fast track implementation, som innebär att nya behandlingsmodeller snabbare implementeras i vården
  • Utbilda hälso-och sjukvårdspersonal och patienter i ny kunskap och nya modeller
  • Etablera ny evidens genom internationella och multidisciplinära forskningssamarbeten
Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.