Rektorsbrev 20 augusti

Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg (Foto: Kennet Ruona)

Utvecklingen av MAX IV, halvårsredovisningen, ett allt mer attraktivt Lunds universitet, bostadsbristen, ett nytt arkeologiskt centrum i Uppåkra, kritik mot ägarutredningen och Arrival Day är några av punkterna i detta rektorsbrev.

 

Varmt välkomna tillbaka efter sommarledigheten, som vi hoppas har varit skön och vederkvickande.

MAX IV. Under sommaren har ett intensivt arbete pågått med den fortsatta utvecklingen av MAX IV. Det är glädjande att vi nu har slutit ett hyresavtal med ML4, fastighetsbolaget för MAX IV. Avtalet är 25-årigt och gäller för helheten för MAX IV och även för formerna för uppförandet. Beräkningar visar att hyreskostnaden kommer att ligga på omkring 100 miljoner kronor per år när bygget är klart, vilket är i nivå med den tidigare kalkylen på 90 miljoner i 2009 års penningvärde. Ett separat optionsavtal ger också universitetet och staten möjlighet att köpa ut anläggningen antingen under byggtiden eller efter 15 och 20 år efter färdigställandet.

Det är också mycket bra att de tekniska funktioner som krävs för att få till en ändamålsenlig och världsledande anläggning är fastlagda. Extra roligt är att forskare, byggherrar och finansiärer tillsammans har fått möjlighet att utforma denna avancerade forskningsanläggning.

Universitetet har, som värduniversitet för anläggningen, tillsammans med de andra huvudfinansiärerna Vetenskapsrådet, VINNOVA och Region Skåne tagit emot en ansökan från MAX IV-laboratoriet om en tilläggsfinansiering på 232 miljoner kronor för ökade investeringskostnader för MAX IV-acceleratorn och tillhörande vetenskaplig utrustning. Vi kommer därför att bjuda in övriga finansiärer till överläggningar om finansiering och prioriteringar.

Att kostnaderna för acceleratorn och tillhörande utrustning ökat så mycket jämfört med den uppskattning som gjordes 2009 beror bland annat på ökande marknadspriser, stora tekniska krav och svårigheter att förutspå en slutsumma eftersom det är första gången en så högpresterande forskningsanläggning byggs.

Projektet – det största någonsin vid ett universitet – innebär ett stort ansvarstagande, både när det gäller vetenskapliga intressen och när det gäller ekonomin. Samtidigt finns en stor ekonomisk risk som vi tar på största allvar, vilket bland annat framgår av den utredning som universitetets internrevision gjort på uppdrag av rektor. En hel del åtgärder har och kommer att vidtas för att minimera riskerna. Bland annat ska en övergripande projektledare rekryteras.

I dag finansierar Lunds universitet MAX-lab med cirka 30 miljoner kronor per år, vilket framöver väntas öka till 130 miljoner kronor om året för drift och uppbyggnad av MAX IV och som stöd till ESS. Per har tillsammans med Margot Wallström och Lars Börjesson, ordförande i styrelsen för MAX IV, träffat forskningsminister Jan Björklund för att diskutera universitetets ekonomiska ansvarstagande. Målet är att universitetet höjer den egna insatsen från 30 till 70 miljoner kronor per år och att regeringen i höstens forsknings- och innovationsproposition medger ett särskilt stöd på de resterande 60 miljoner kronorna årligen

Läs mer om hyresavtalet

Läs mer om finansieringen

Ny direktör på MAX IV-laboratoriet. Vi är glada att ha knutit till oss Christoph Quitmann som ny direktör för MAX IV-laboratoriet. Det är en internationell toppkraft som kommer att betyda mycket för den fortsatta utvecklingen av MAX IV.

Vi tackar också den tidigare chefen Sine Larsen för hennes fina insatser för MAX IV.

Läs mer om Christoph Quitmann

Halvårsredovisning. Halvårsredovisningen visar på en fortsatt ökning av verksamheten och 250 fler medarbetare. Bokslutet per 30 juni visar ett underskott på 91 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2012 visar ett planerat underskott på 120 mnkr, ett bättre resultat än det budgeterade underskottet på 190 mnkr, främst för att bidragsintäkterna ökat mer än planerat.

Läs mer om budget och ekonomi

Shanghairanking. Vi behåller vår plats i Shanghairankingen ARWU:s årliga lista med plats 101-150 bland 1 200 rankade universitet. Vi är glada att kunna positionera oss på denna höga nivå, även om målet är att ta ett kliv upp, precis som i de två andra stora globala rankinglistorna QS och Times Higher Education, där vi ligger på plats 86 respektive 80.

Läs mer om rankingen här

Lunds universitet blir allt mer attraktivt. Antagningssiffror visar att drygt 19 200 studenter har antagits i höst, vilket är en ökning jämfört med fjolårets 18 100 studenter. Det är mycket glädjande att så många vill läsa i Lund och att vi slår rekord både i antalet ansökningar och i antalet antagningar.

Det är bekymmersamt att regeringen drar ner på antalet utbildningsplatser, samtidigt som vi fortsätter ta in allt fler.

Utbildningsnämnden kommer att diskutera situationen på sitt första möte i september.

Läs mer om ökningen

I morgon tisdag är det Arrival Day då vi välkomnar omkring 2 000 internationella studenter från hela världen till vårt universitet. Våra internationella faddrar och andra medarbetare kommer göra allt för att våra studenter ska känna sig välkomna och finna sig tillrätta inför studierna.

Läs mer om Arrival Day

Bostadsbrist. Precis som tidigare år råder det vid terminsstart brist på bostäder. LU Bostäder har kunnat fördela 1 400 bostäder till de internationella studenterna. Det är fler bostäder än tidigare år, men samtidigt ökar antalet studerande. Där till kommer alla inhemska studerande som också är i behov av någonstans att bo.

För universitetet är det av största vikt att vi kan erbjuda våra studenter och gästforskare någonstans att bo. På sikt riskerar det att minska vår internationella konkurrenskraft och därför vidtar vi en rad olika åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen. Vi arbetar tillsammans med LKF för att försöka få fram tillfälliga studentboenden.

Vi kommer också att sätta upp 200 modulbyggda studentbostäder på mark som ägs av Akademiska hus, mellan LTH och Ideon.

På längre sikt krävs fler studentbostäder nära universitetet, och då behövs det mark. Här arbetar vi för att få till en ändring av gällande regelverk, inte minst genom att få bättre tillgång till den stora potential som finns på de markområden som ägs av Akademiska hus och som ligger inom vårt campus. Totalt räknar vi med att det behövs omkring 2 000 nya boenden.

I det akuta skedet hoppas vi att alla privatpersoner som har möjlighet hyr ut ett rum, eller kanske bara en soffa, om än bara tillfälligt. Hör i så fall av er till Bopoolen

Läs mer om de 200 modulbyggda studentbostäderna

Ägarutredningen, Ekonomisk värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14), har skickats ut på remiss, dock inte till högskolesektorn vilket är ytterst anmärkningsvärt då det även behandlade rollen för Akademiska hus. Vi riktade därför i somras stark kritik till regeringen över att vi inte har fått betänkandet på remiss samt lämnade ett kort remissvar. Vi tycker att det är ytterst märkligt, särskilt med tanke på att betänkandets förslag innebär att Akademiska hus ska tillhöra gruppen rent vinstdrivande företag istället för gruppen av bolag med uppdrag att skapa samhällsnytta.

Är inte högre utbildning och forskning vid våra lärosäten samhällsnytta? Akademiska hus är Sveriges näst största fastighetsbolag och de dominerar helt som fastighetsägare för många av oss stora lärosäten. Vi har länge velat se ändrade ägardirektiv för Akademiska hus och förordar i likhet med Svenskt Näringsliv (som till skillnad från LU fick betänkandet på remiss) att ägandet av dessa fastigheter förs över till respektive lärosäte.

För att kunna klara den ökade internationella konkurrensen behöver vi kunna förfoga över våra egna fastigheter och markområden. Till exempel kan vi inte i dagsläget själva bestämma om bostadsbyggande för studenter eftersom Akademiska hus direktiv inte anger att de ska tillhandahålla studentbostäder eller är skyldiga att upplåta mark till ändamålet. Möjligheten att ta emot donationer för fastighetsförvärv försvåras också av den situation som råder.

Lunds universitets årliga hyreskostnad ligger på över 800 miljoner och uppskattningsvis skulle det ge en kostnadsbesparing på åtminstone cirka 200 miljoner kronor årligen om fastigheterna överförs till universitetet.

Läs mer om kritiken mot ägarutredningen

Glädjande nog visar siffror från Högskoleverket att antalet betalande studenter vid svenska högskolor fortsätter att öka och Lund är det lärosäte som har lyckats allra bäst med rekryteringen. I år väntas en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

Läs mer på Högskoleverkets hemsida (PDF 540 kB)

Ny planeringschef. Vi är glada att kunna välkomna Tim Ekberg som ny planeringschef. Tim kommer närmast från Södertörns högskola, där han bland annat arbetat som ställföreträdande förvaltningschef och han har även arbetat på Utbildningsdepartementet och som utredare för Stockholms universitet och Högskolan i Borås.

Läs mer om Tim Ekberg

Almedalen. Vi var flera från LU som deltog i Almedalsveckan i Visby, och en rad värdefulla samtal och möten genomfördes. Universitets egna arrangemang blev mycket lyckade. Årets Science slam blev en stor succé med 370 besökare, vilket är nytt rekord.

Läs om Science Slam

Medicon Village. Arbetet med att utveckla Medicon Village fortsätter på ett positivt sätt. Vi arbetar vidare med att få in fler hyresgäster.

Alla LU-anställda som vill veta mer om LU:s etablering vid Medicon Village är välkomna till ett informationsmöte tisdagen 4 september kl. 16–17.30 på BMC i Lund, Belfragesalen, D15, Klinikgatan 32. Medverkar gör bland andra styrgruppens ordförande vicerektor Carl Borrebaeck, medicinska fakultetens dekan Gunilla Westergren Thorsson och chefsförhandlare Annette Stambolovski. De informerar och ger mycket tid för frågor.

 

Innovation in Mind, årets stora innovationskonferens, går av stapeln den 13-14 september i år. Under dessa dagar samlas några av världens mest intressanta innovatörer i och runt om Universitetsplatsen och här presenteras nya, annorlunda och spännande idéer och lösningar. Ta tillfället i akt att anmäla dig till denna mötesplats i skärningen mellan vetenskap, kultur, näringsliv och samhälle.

Läs mer om Innovation in Mind

 

Uppåkra Arkeologiska Centrum. I samband med universitetets 350-årsjubileum 2016-2018 räknar vi med att ett spännande arkeologiskt centrum vid järnåldersutgrävningarna i Uppåkra öppnas. Det är i alla fall en målsättning som vi driver tillsammans med Region Skåne.

Ett sådant centrum skulle bidra till att synliggöra styrkan och betydelsen av humaniora inom Lunds universitet. Lunds universitet är mycket mer än MAX IV och ESS.

Uppåkra skulle också kunna utgöra en spännande förlängning söderut av det så kallade kunskapsstråk som i dag löper från centrum mot nordost och mot MAX IV och ESS.

Läs mer om Uppåkra Arkeologiska Centrum

USI. På torsdag och fredag deltar Eva i en pedagogisk utvecklingskonferens. Det är USI (Universitet och Svenska Institut) som arrangerar på temat Närhet och distans – pedagogisk inspirationsworkshop om tvärvetenskap och e-lärande.

Två av föreläsningarna på torsdag är öppna för alla intresserade: Björn Sortland, som är ledare för det interdisciplinära lärandelabbet Experts in Team på NTNU föreläser om pedagogiken bakom tvärvetenskapliga och Boel Berner, professor i teknik och samhälle föreläser om sin bok ”Vad är tvärvetenskap och hur kan den göras? Erfarenheter från forskningen om teknik och samhälle”.

Läs mer om föreläsningarna

SNS. På onsdag åker Per till en konferens i Tylösand som arrangeras av SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle). Temat i år är Europas framtid och här samlas flera ledande Europaexperter för att diskutera Europas kris och framtida utveckling.

Läs mer om konferensen

Lärarutbildning. Eva var i fredags på ett heldagsmöte med lärare och övrig personal för att reflektera över det första året med gemensam lärarutbildning med Kristianstad och för att blicka framåt. Arrangörer var Eva tillsammans med sin prorektorskollega i Kristianstad Agneta Erfors samt ordföranden i NÄLU (Nämnden för ämneslärarutbildningen), Jörgen Tholin.

Grattis till toppbetyg! HSV:s utvärderingar har kommit tätt under våren och den senaste i raden är statsvetenskap och utvecklingsstudier. Grattis till masterutbildningen Lumid som får högsta betyg i utvärderingen, även kandidatprogrammet i utvecklingsstudier och Lunds universitets utbildningar i statvetenskap och freds- och konfliktvetenskap får betyget hög kvalitet.

Läs mer om utvärderingarna i statsvetenskap och utvecklingsstudier

HSV har också lämnat resultaten för utvärderingarna inom folkhälsovetenskap. Mastersporgrammet i folkhälsa vid Lunds universitet bedöms ha bristande kvalitet inom två av sex utvärderade examensmål.

Läs mer om utvärderingarna i folkhälsovetenskap

 

Inför den kommande budgetpropositionen hoppas vi att regeringen avsätter medel till utbyggnad av den högre utbildningen. Behovet är stort inom utbildningar som civilingenjörer, högskoleingenjörer, läkare, sjuksköterskor och en rad andra områden.

Söktrycket är stort och ökande, inte minst för Lunds universitet. Ungdomsarbetslösheten är stor, anmärkningsvärt stor, och en satsning på högre utbildning är en god investering för framtiden för både individen och samhället.

I jämförelse med andra investeringar är dessutom en sådan satsning inte särskilt dyr. Sänkningen av krogmomsen kostar cirka fem miljarder, vilket motsvarar kostnaden för två Lunds universitet inom högre utbildning.

Längre fram i höst, preliminärt i oktober, kommer så forskning- och innovationspropositionen. Det blir en spännande höst!

Varmt välkomna tillbaka efter sommarledigheten!

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.