Syret i världshaven minskar – forskare ser farorna och lösningarna

syrebrist foto
När syrehalten i bottenvattnet blir låg, kan till slut bara bakterier överleva på havsbottnen. Här syns ett s.k dött lager som består av vita svavelbakterier. Foto: Peter Bondo Christensen.

De senaste 50 åren har mängden vatten utan syre mer än fyrdubblats i de öppna haven. I kustnära vatten, inklusive flodmynningar och hav, har områden med syrebrist mer än tiodubblats sedan 1950. Att skydda känsliga arter, ta kontroll på övergödning och klimatförändringar samt förbättra spårteknik är några lösningar på problemet, enligt forskare från bland annat Lunds universitet.

- Tillräckligt med syre i bottenvatten är nödvändigt för ett välfungerande, hälsosamt ekosystem, säger Daniel Conley, professor i biogeokemi vid Lunds universitet, och som arbetar i det internationella forskarteamet The Global Ocean Oxygen Network, GO2NE.

- Minskningen kan orsaka stora förändringar i havens produktion, biologiska mångfald och biogeokemiska cykler vilket vi har sett i Östersjöns döda zoner.

Den ökande syrebristen är en av de mest påtagliga förändringarna i våra hav som alltmer påverkas av mänskliga aktiviteter. Människans aktiviteter orsakar ökade temperaturer, ökade koldioxidnivåer och övernäring och detta påverkar den marina artrikedomen och arternas utbredning.

Analyser av mätningar som har gjorts i havsområden runt om i världen visar att syrefattiga zoner i de öppna haven har ökat med flera miljoner kvadratkilometer. Hundratals kustnära vatten har nu så låga syrehalter att det begränsar såväl artrikedomen som djurens utbredning samt påverkar viktiga näringsämnen[DC1] s kretslopp.

Klimatförändringarna är den största boven i dramat vad gäller syrebrist i haven. Forskare räknar med att syret kommer att fortsätta minska i takt med att Jorden blir varmare. När haven blir varmare binder vattnet mindre syre. Övergödning på land skapar algblomning i kustnära vatten och algerna använder syre när de dör och förmultnar. Olyckligtvis behöver även djur mer syre i varmare vatten – detta samtidigt som syrebristen ökar till följd av höjd vattentemperatur.

För att få kontroll på problemet med syrebrist rekommenderar forskarna att man ska ta sig an problemet från tre håll:

Vända blicken mot övergödning och klimatförändringar. För att stoppa syrebrist behöver världen ta kontroll över både klimatförändringar och övergödning. Även om inga av dessa problem är lätta att lösa, kan stegen som behövs för framgång få goda synergieffekter för såväl människan som miljön.

Skydda känsligt marint liv. Eftersom det inte helt går att undvika syrebrist är det extra viktigt att utsatt fiske skyddas från ytterligare stress. Det kan handla om att skapa marinskyddsområden eller inga fångst-zoner i områden som djur använder för att fly undan syrebrist, eller att man ställer om fisket till sorter som inte är så hotade av syrebrist.

Förbättra spårningen av syrebrist globalt. Förbättrad övervakning, speciellt i utvecklingsländer, tillsammans med matematiska modeller kan hjälpa till att precisera vilka ställen som är mest riskutsatta och därmed komma fram till de mest effektiva lösningarna.

Foto karta syrebrist

Bildtext: Syrefattiga zoner sprids över världen. De röda punkterna markerar ställen vid kuster där syret har rasat ner till 2 milligram, eller mindre, per liter vatten. De blå områdena markerar ställen med samma låga syrehalt i de öppna haven. (Credit: GO2NE working group. Data från World Ocean Atlas 2013 och har tillhandahållits av R. J. Diaz)

Teamet med professor Daniel Conley har publicerat rönen i den vetenskapliga tidskriften Science, och artikeln heter Declining oxygen in the global ocean and coastal waters

http://science.sciencemag.org

 


Fakta: Forskningsteamet The Global Ocean Oxygen Network (GO2NE)

The Global Ocean Oxygen Network (GO2NE) är en forskargrupp under Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC, som är en del av UNESCO.  Gruppen bildades 2016 och forskarna som deltar kommer från hela världen. Deras uppdrag är att förse samhället med en global, tvärvetenskaplig bild av syreförlust, deoxygenation, och vara rådgivare åt beslutsfattare i arbetet med att motverka syrebrist och att bevara havets resurser.

Syrefattiga zoner sprids över världen. De röda punkterna markerar ställen vid kuster där syret har rasat ner till 2 milligram, eller mindre, per liter vatten. De blå områdena markerar ställen med samma låga syrehalt i de öppna haven. (Credit: GO2NE working group. Data från World Ocean Atlas 2013 och har tillhandahållits av R. J. Diaz)


 

 

Kategorier
Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.