Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Proaktivt åldrande

Barn och vuxna bakar. Foto: Johan Bävman.

Genom att studera åldrandets olika faser och fokusera på människor mitt i livet kan forskare vid Lunds universitet utveckla proaktiva angreppssätt inom sjukvård, socialtjänst och samhällsplanering. Det kommer att bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för kommande generationer äldre.

Demenssjukdomar och artros är exempel på sjukdomar som blir vanligare med stigande ålder, och som till viss del beror på hur vi tidigare levt våra liv. Ensamhet och riskbruk av alkohol är några av de faktorer som påverkar risken för att bli sjuk som äldre. Attityder till åldrandet liksom vår levnadsstandard och miljö, har också betydelse för människors aktivitet och delaktighet sent i livet.

Forskning som omfattar yngre personer

För att främja hälsosamt åldrande krävs därför förebyggande insatser redan mitt i livet – eller ännu tidigare. Här spelar tvärvetenskaplig forskning som omfattar yngre personer, som dagens 50- eller 60-åringar, en avgörande roll.

Forskarna inom profilområdet:

  • studerar sjukdomar kopplade till hjärnans åldrande
  • undersöker samspelet mellan miljö och äldres aktivitet, delaktighet, rörlighet och hälsa
  • tar hänsyn till äldres behov, önskemål och förutsättningar när nya metoder och ny teknik utvecklas för kommande generationer av äldre
  • utvecklar tvärvetenskapliga och gränsöverskridande hälsofrämjande strategier och metoder för proaktivt åldrande
  • fokuserar särskilt på kognitiv och muskuloskeletal (rörelseorganens) hälsa som förutsättningar för aktivitet och delaktighet
  • inkluderar etiska, sociala, kritiska, kulturella och samhälleliga perspektiv
  • utvecklar metoder för att identifiera personer i riskzonen för ohälsa eller annan utsatthet med hjälp av ekonomiska, sociala och biologiska markörer.

Profilområdet samlar världsledande forskare i medicin, hälsovetenskap, samhälls- och beteendevetenskap, ekonomi, juridik, naturvetenskap och teknik.

Användningsområden

I nära samarbete med civilsamhället, offentlig sektor och industrin utvecklar forskarna inom proaktiv åldrande ny kunskap och strategier för framtida generationer av äldre människor.

Att leva med artros innebär för somliga en stor inverkan på vardagslivet. Oavsett hur stora eller små besvär sjukdomen leder till, kan möjligheten att vända sig till en och samma webbplats för att söka svar på eventuella funderingar underlätta.

Artrosportalen är en webbplats som erbjuder lättläst och pålitlig information om artros direkt från forskare. Här finns forskningsnyheter som information om sjukdomen, intervjuer, information om möjliga behandlingsmetoder och träningstips.

Artrosportalen – artrosportalen.lu.se

Möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv påverkas av var och hur vi bor. Inte bara befolkningen åldras – det gör även bostadsbeståndet. De allra flesta bor i vanliga bostäder långt upp i åren, men vardagslivet kan bli svårt för de som åldras med funktionsnedsättningar eller bor i områden med otillräcklig service eller otrygga miljöer.

Forskarna tar därför fram ny kunskap som kan användas för att skapa stödjande boendemiljöer och rådgivning för personer som funderar på att flytta under senare delen av livet.

Idag kan man med hjälp av biomarkörer i ryggmärgsvätskan förutse att en person kommer att insjukna i Alzheimers sjukdom 15 år senare. Forskarna utvecklar nu metoder för att hitta sätt att rikta fokus mot andra sjukdomstillstånd eller livssituationer så att åtgärder kan sättas in tidigt. En tidig och korrekt diagnos är avgörande om man ska kunna ge rätt behandling och stöd för patienter.

Genom att fokusera på ålderismens olika skepnader kan forskarna bidra till att bekämpa stereotypa föreställningar, fördomar och diskriminering av äldre. Studierna handlar exempelvis om särskiljande bestämmelser och tankesätt inom verksamheter som ska ge äldre medborgare hjälp och stöd, samt om utveckling av modeller som synliggör ålderism och stärker äldres sociala rättigheter.

Kommande evenemang

Föreläsningar, panelsamtal, seminarier och andra evenemang inom profilområdet.

Lunds universitets kalendarium

Profilområde vid LU

Proaktivt åldrande är ett av fem profilområden vid Lunds universitet. Områdets unika spetsforskning ska förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem.

Koordinator
Susanne Iwarsson
Professor
Telefon: 046-222 19 40
Mobil: 0703-17 31 11
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se (susanne[dot]iwarsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom profilområdet.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom proaktivt åldrande