Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olycksfall, risk för skada eller ohälsa i dina studier - Cloned

Om du skadar dig eller är med om något som skulle kunna skada dig eller dina studiekamrater är det viktigt att du informerar din institution om detta. Här kan du läsa om vad studierelaterad ohälsa, tillbud och olycksfall innebär och hur du gör för att anmäla dessa typer av händelser.

Universitetet arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall för dig som student. En förutsättning för detta arbete är att vi får information om de risker som finns i din studiemiljö. 

Med studiemiljö menas de fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för hur du som student mår och fungerar i din studiesituation.

Nedan kan du läsa om vad de olika begreppen studierelaterad ohälsa, tillbud och olycksfall betyder:

Studierelaterad ohälsa

Studierelaterad ohälsa kan vara olika former av fysiska och/eller psykiska reaktioner på någonting i din studiemiljö. Dessa reaktioner kan i sin tur leda till sjukdom.

Det kan till exempel handla om att du upplever att dina studier är så omfattande att du inte hinner delta vid alla moment, vilket gör dig stressad och du får svårt att sova.

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till ett olycksfall eller en fysisk och/eller psykisk skada, men som slutade väl.

Exempel på tillbud är om ett tungt föremål faller ned från en hylla utan att träffa någon, eller om en person halkar på ett vått golv utan att trilla. Det kan också handla om att du uppfattar att det förekommer kränkande eller nedlåtande uttalanden i din studiesituation, som riskerar att få dig eller andra att må dåligt.

Olycksfall

Ett olycksfall – eller en arbetsskada – är när man skadar sig fysiskt eller psykiskt. Exempel på olycksfall är om ett tungt föremål faller ned från en hylla och träffar en person så att den gör sig illa, eller om en person halkar på ett vått golv och trillar och slår sig.

Ett olycksfall kan även vara en arbetssjukdom, det vill säga en sjukdom som har uppstått på grund av såväl fysiska som psykiska förhållanden i din studiemiljö. Till exempel när kränkande eller nedlåtande uttalanden leder till att en person mår så dåligt att hen inte kan fullfölja sina studier.

Till olycksfall räknas även färdolycksfall, det vill säga en olycka som sker vid resa till och från universitetet.

Om du har råkat ut för studierelaterad ohälsa, tillbud eller olycksfall

För att universitetet ska kunna arbeta på bästa sätt med studiemiljön är det viktigt att du alltid anmäler om du råkar ut för någonting som påverkar din hälsa negativt.

Observera: Om du råkat ut för ett allvarligt tillbud eller en allvarlig olycka, där det funnits fara för liv och hälsa, måste du genast meddela din prefekt eller ansvarig för din utbildning. Detta eftersom händelsen omedelbart ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel gälla

  • frakturer
  • svår blödning
  • kemikalieutsläpp
  • chocktillstånd efter hot.

Processen för anmälan ser olika ut beroende på om det handlar om studierelaterad ohälsa eller ett tillbud å ena sidan eller ett olycksfall å andra sidan.

Om du råkar ut för studierelaterad ohälsa eller ett tillbud kopplat till dina studier ska du anmäla det till prefekt eller ansvarig för din utbildning. Detta gör du genom att använda blanketten för anmälan om tillbud nedan.

Följ instruktionerna på blanketten så att prefekt, studerandeskyddsombud och lokal arbetsmiljösamordnare får ta del av anmälan.

Blankett för anmälan av tillbud (Word 67 kB, ny flik)

Notera att blanketten inte är tillgänglighetsanpassad. Om du behöver hjälp att fylla i blanketten kan du kontakta ditt studerandeskyddsombud.

Det är bra om du kontaktar ditt studerandeskyddsombud i samband med att du fyller i anmälan om tillbud. Då blir hen informerad om händelsen, och kan också hjälpa dig att fylla i blanketten.

[Länk till lista med skyddsombud]

Om du inte vill uppge ditt namn i anmälan har du möjlighet att rapportera anonymt. Det kan du göra antingen genom att fylla i blanketten utan information om vem du är, eller genom att du ber studerandeskyddsombudet stå som anmälare av händelsen.

Observera: Det är viktigt att du är medveten om att en händelse som anmäls anonymt kan vara svårare att utreda samt vidta lämpliga åtgärder kring. Du som student ska aldrig drabbas av någon form av repressalier för att du har gjort en anmälan.

Om du har råkat ut för ett olycksfall, en arbetssjukdom eller ett färdolycksfall ska du informera prefekt eller ansvarig för din utbildning. Hen har då ett ansvar att se till att händelsen anmäls via Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada.

Ta gärna kontakt med ditt studerandeskyddsombud i samband med att du informerar prefekten eller ansvarig på din utbildning om händelsen. Hen kan hjälpa dig i processen och det är även bra att hen vet om att en anmälan är gjord.

[Länk till lista med skyddsombud]

Personskadeförsäkring

Om du har råkat ut för en personskada genom olycksfall eller färdolycksfall i samband med dina studier kan du ha rätt till ersättning via Kammarkollegiets personskadeförsäkring. För att kunna styrka skadan och lättare få ersättning bör du träffa en läkare. Se till att spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med skadan.

Personskadeförsäkringen gäller:

  • Studenter och doktorander enligt 1 kap 4§ högskoleförordningen.
  • I Sverige. Den gäller under skoltid* och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Vid utlandsvistelse måste en separat tilläggsförsäkring tecknas.
  • Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta.
  • Vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas.

Försäkringen är tecknad via Kammarkollegiet.

Så här gör du en skadeanmälan

På Kammarkollegiets webbplats hittar du blanketten "Blankett för skadeanmälan för studenter". Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till Registraturen, Box 117, 221 00 Lund.

Ladda ner blankett för skadeanmälan för studenter – kammarkollegiet.se

Du kan läsa mer om personskadeförsäkringen och vad som gäller för dig som student på Kammarkollegiets webbsida:

Försäkring för student på universitet och högskola – kammarkollegiet.se

*Skoltid definieras som en aktivitet som Lunds universitet arrangerar, som ditt program/kurs definierar som en del av utbildningen. Tänk på att personskadeförsäkringen inte gäller om någon annan part än Lunds universitet – till exempel en studentkår eller studentnation – arrangerar en aktivitet. För de tillfällena måste du ha en privat hemförsäkring/olycksfallsförsäkring.

Alla anmälningar om studierelaterad ohälsa, tillbud och olycksfall ska följas upp av prefekt eller ansvarig för din utbildning tillsammans med ditt studerandeskyddsombud. Detta för att undersöka vad som har hänt och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Även den lokala skyddskommittén på din fakultet följer upp ärendet (utan att din identitet avslöjas).

Kontaktinformation

I händelse av studierelaterad ohälsa, tillbud eller olycksfall:

Arbetsmiljöansvaret är oftast fördelat till prefekten på din institution.

Du kan också kontakta ditt studerandeskyddsombud.

Lista över studerandeskyddsombud

Vid allmänna frågor om studenters arbetsmiljö:

Marie Gruvhammar
Arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 03 42
marie [dot] gruvhammar [at] stu [dot] lu [dot] se

Personskadeförsäkring

Administrering av personskadeförsäkringar
Studenthälsan
studhals [at] stu [dot] lu [dot] se 

Studenthälsan utfärdar intyg om att studenter studerar vid Lunds universitet.

Notera att övriga frågor om personskadeförsäkringen hänvisas till Kammarkollegiet.