Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar om IA-systemet

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om IA-systemet, det vill säga universitetets system för rapportering av tillbud, studierelaterad ohälsa och olycksfall.

Allmänna frågor om rapporteringen

Ingen ska bli sjuk eller skadad av sitt arbete eller sina studier. Hantering av händelser inom arbetsmiljöområdet, innan de leder till ohälsa eller olyckor, är en viktig del i universitetets arbete med att ständigt förbättra arbetsmiljön för såväl studenter som anställda. 

Rapportering av olika arbetsmiljörelaterade händelser hjälper till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket leder till förbättringar av såväl arbetsmiljön som kvaliteten på våra utbildningar. Rapporteringen gör också att det är lättare för dig att få rätt information om till exempel försäkringar i händelse av att du blir sjuk eller skadad under dina studier. 

Syftet med rapporteringen av tillbud, ohälsa eller olyckor är inte att hitta en syndabock eller att klargöra om någon har gjort något fel. Målsättningen är att hanteringen av händelsen ska minska risken för att en liknande händelse inträffar igen. 

Ja, om du vill vara anonym kan du be studerandeskyddsombudet på din utbildning att rapportera ärendet åt dig. Du behöver dock vara medveten om att det kan bli svårare för ansvarig på din utbildning/institution att utreda händelsen om du är anonym. Kom ihåg att universitetet aldrig får utsätta en student för repressalier eller andra negativa åtgärder på grund av att hen har påtalat en brist i arbetsmiljön.

När en student rapporterar ett tillbud, ohälsa eller olycka i IA-systemet ska ansvarig på utbildningen/institutionen samverka med studerandeskyddsombudet i utredningen av händelsen. Det innebär att de tillsammans ska ta reda på de bakomliggande orsakerna till att händelsen inträffade. Detta för att den ansvarige ska kunna vidta åtgärder som förhindrar att händelsen sker igen. 

Det handlar alltså inte om att ta reda på om du har gjort något fel eller för att du ska bli straffad på något sätt. Utan det handlar enbart om att utreda orsakerna för att minimera risken för att händelsen ska upprepas.

När det handlar om arbetsmiljörelaterade händelser handlar utredningen om att undersöka de bakomliggande orsakerna till att en händelse har inträffat. Syftet med en sådan utredning är inte att hitta en syndabock eller att ta reda på om någon har gjort fel. 

Målsättningen med utredningen är att förstå vad som orsakade tillbudet eller olyckan så att det går att vidta rätt åtgärder för att minska risken för att händelsen upprepas. 

Nej, du ska inte drabbas av några repressalier eller andra negativa åtgärder på grund av att du har påtalat en brist i arbetsmiljön. Om detta trots allt skulle hända är det mycket allvarligt och du ska då meddela detta till ansvarig på din utbildning/institution. Du kan till exempel ta stöd av studerandeskyddsombud/studentkår eller Studentombudet om detta skulle ske.

Om vilka som ska rapportera i IA-systemet

Du som student ska själv rapportera händelsen genom att logga in i IA-systemet med ditt LUCAT-id. Du kan alltid be studerandeskyddsombudet om hjälp om du behöver.

Ja, alla studenter och anställda, inklusive doktorander, ska rapportera studierelaterad ohälsa, tillbud, olycksfall, arbetssjukdom eller färdolycksfall i IA-systemet.

Om vad som kan rapporteras i IA-systemet

Ja, arbetsmiljörelaterade händelser kopplade till hat, hot och våld ska rapporteras i IA-systemet. Om det är en akut situation ska även polis och eller säkerhetsfunktionen kontaktas på telefonnumren 112 respektive 20 700. 

Ja, du kan rapportera alla former av arbetsmiljörelaterade händelser i form av riskobservationer, tillbud, ohälsa eller olyckor i IA-systemet, inklusive kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier. 

Du kan också rapportera detta genom att ta direkt kontakt med din lärare eller annan ansvarig. Läs mer på sidan:

Trakasserier och sexuella trakasserier

Om integritet och sekretess

När du som student rapporterar en händelse i IA-systemet hamnar händelsen först hos en fördelningsfunktion på Studenthälsan som tar reda på vilken utbildning/institution som du är registrerad på. Fördelningsfunktionen skickar sedan ärendet till ansvarig prefekt/motsvarande på aktuell institution. Förutom fördelningsfunktionen är det ingen utan specifik behörighet (ansvarig på respektive institution/utbildning) som kan se ärendet. 

Den händelseansvarige på utbildningen/institutionen ska samverka med studerandeskyddsombudet (SSO) vid utredningen av händelsen. På så sätt får även studerandeskyddsombud information om händelsen. De har dock inte tillgång till själva IA-systemet. SSO har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om information som hen har fått när en student har rapporterat en arbetsmiljörelaterad händelse. 

Vem som helst kan dock begära ut själva rapporten med stöd av offentlighetsprincipen. Om detta händer görs alltid en sekretessprövning. Detta innebär att om det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) så lämnas dessa uppgifter inte ut. Det kan exempelvis handla om vissa uppgifter gällande en enskild individs hälsotillstånd. 

Ja, din rapport i IA-systemet blir en allmän handling vilket innebär att den, i enlighet med offentlighetsprincipen, kan begäras ut av vem som helst. Om en allmän handling begärs ut görs alltid en sekretessprövning. Detta innebär att om det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), så lämnas inte dessa specifika uppgifter ut. Information om exempelvis hälsotillstånd för enskilda individer är uppgifter som kan komma att räknas som sekretessbelagda.

Endast anställda med specifik behörighet kan se händelser rapporterade i IA-systemet. Den händelseansvarige på utbildningen/institutionen ska samverka med studerandeskyddsombudet (SSO) vid utredningen av händelsen. På så sätt får även studerandeskyddsombud information om händelsen. De har dock inte tillgång till själva IA-systemet. 

SSO har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om information som hen har fått när en student har rapporterat en arbetsmiljörelaterad händelse. Vem som helst kan dock begära ut rapporten med stöd av offentlighetsprincipen. Om detta händer görs alltid en sekretessprövning. Detta innebär att om det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) så lämnas dessa uppgifter inte ut. Det kan exempelvis handla om vissa uppgifter gällande en enskild individs hälsotillstånd. 

Kontaktinformation

I händelse av studierelaterad ohälsa, tillbud eller olycksfall:

Arbetsmiljöansvaret är oftast fördelat till prefekten på din institution.

Du kan också kontakta ditt studerandeskyddsombud.

Lista över studerandeskyddsombud

Vid allmänna frågor om studenters arbetsmiljö:

Marie Gruvhammar
Arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 03 42
marie [dot] gruvhammar [at] stu [dot] lu [dot] se